REGULAMIN REKRUTACJI
DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Im. Adama Mickiewicza w Tarnowie na rok szkolny 2019/2020

dla absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej

Rekrutacja odbywa się w sposób elektroniczny poprzez stronę: https://malopolska.edu.com.pl. Kandydat może wybierać 3 szkoły z wyszczególnionych w systemie, a w obrębie danej szkoły dowolną ilość oddziałów. Ważne aby na pierwszej preferencji wymienić tę szkołę i oddział, które najbardziej odpowiadają zainteresowaniom kandydata.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 do III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie,  decydowały będą następujące kryteria:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty, którego poszczególne części ocenione procentowo będą przeliczane na punkty:
  wyniki z języka polskiego po pomnożeniu przez 0,35,
  wyniki z matematyki po pomnożeniu przez 0,35,
  wyniki z języka obcego nowożytnego po pomnożeniu przez 0,3;
 2. oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenie szkoły podstawowej, podanych w ofercie edukacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie do poszczególnych oddziałów, punktowane następująco:
  celujący – 18 pkt,
  bardzo dobry – 17 pkt,
  dobry – 14 pkt,
  dostateczny – 8 pkt,
  dopuszczający – 2 pkt;
 3. osiągnięcia ucznia:
  – ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,
  – szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej– do 18 pkt
  – aktywność społeczna – do 3 pkt.
 4. Minimalny próg punktowy w rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Tarnowie wynosi 130 punktów.

Szczegóły przyznawania punktów podane są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 610).

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie małopolskim zawiera załącznik.

UWAGI OGÓLNE I TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 • Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 • Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół określa ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r.
 • Terminy:
 1. 25 kwietnia – 10 czerwca 2019 r. – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Kandydaci, dla których III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie będzie szkołą pierwszego wyboru składają dokumenty w sekretariacie III LO w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00.
  (postępowanie uzupełniające 11 – 16 lipca 2019 r.)
 2. 21 czerwca –  25 czerwca 2019 r. – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  Kandydaci, dla których III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie będzie szkołą pierwszego wyboru dostarczają do III LO potwierdzone kopie lub oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, a także ewentualne zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.
  Dokumenty będą przyjmowanie w następujących terminach:
  – 19 czerwca 2019 w godz. 8:00 – 15:00 (środa)
  – 21 czerwca 2019 w godz. 8:00 – 15:00 (piątek)
  – 24 czerwca 2019 w godz. 8:00 – 15:00 (poniedziałek)
  – 25 czerwca 2019 w godz. 8:00 – 15:00 (wtorek)
 3. 28 czerwca 2019 r. godz. 12:00  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych. Lista będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły na parterze. Lista nie będzie prezentowała nazwisk przyjętych kandydatów ani ich punktów lecz jedynie numery systemowe ich wniosków.
  (postępowanie uzupełniające 31 lipca 2019 r. godz. 12:00)
 4. 28 czerwca 2019 r. od godz. 12:00 – 9 lipca 2019 r. do godz. 15:00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie poprzez dostarczenie:
  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone oraz dwóch podpisanych fotografii.
  (postępowanie uzupełniające do 20 sierpnia 2019 r.)
 5. 10 lipca 2019 r. godz.12:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych. Lista będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły na parterze.
  (postępowanie uzupełniające 22 sierpnia 2019 r. godz 12:00)
 6. 11 lipca 2019 r. – Poinformowanie o liczbie wolnych miejsc.
  (postępowanie uzupełniające 23 sierpnia 2019 r.)
 7. 11 lipca 2019 r. od godz. 12.00 –  16 lipca 2019 r. do godz.15.00) – Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne (w sytuacji wolnych miejsc w oddziałach). Aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej należy złożyć do dyrektora szkoły podanie.