Procedura usprawiedliwiania godzin opuszczonych przez ucznia

 

na podstawie

procedur przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 13.01.2004r.

w ramach Krajowego programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży

 

 1. Zadania wychowawców klas:
 2. a) na początku roku szkolnego powiadomić rodziców o ich obowiązkach, obowiązkach uczniów i oczekiwaniach szkoły oraz krokach, jakie szkoła będzie podejmować w przypadkach łamania prawa w tym szkolnego oraz braku należytej reakcji ze strony rodziców
 3. b) przeprowadzić podstawowe rozeznanie sytuacji rodzinnej uczniów
 4. c) systematycznie podejmować działania mające przeciwdziałać absencji
 5. d) nieobecność ucznia powyżej 3 dni traktować jako konieczność wymagającą interwencji – kontaktu z rodzicami dla wyjaśnienia sprawy,
 6. e) wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia niezgodnego z prawdą, zwłaszcza w formie ustnej, dyrektor staje się wówczas instytucją odwoławczą)
 7. f) dwu tygodniowa nieobecność ucznia może być usprawiedliwiona za okazaniem zwolnienia lekarskiego lub osobistym usprawiedliwieniem przez rodzica/opiekuna
 8. g) uczniowie pełnoletni z klas III mogą usprawiedliwiać sami swoją nieobecność za pisemną zgodą rodziców wyrażoną wcześniej w obecności wychowawcy

 

 

 1. Zadania pozostałych nauczycieli:
 2. a) zgłaszać wychowawcom klas każde kolejne 2 nieobecności na lekcji z danego przedmiotu

 

 

 1. Zadania dla ucznia:
 2. a) uczeń posiada zeszyt zwolnień i usprawiedliwień, w którym znajduje się wzorzec podpisu rodzica/opiekuna
 3. b) każda nieobecność musi być usprawiedliwiona osobno z podaniem konkretnego powodu absencji
 4. c) usprawiedliwienie opuszczonych godzin następuje na najbliższej godzinie wychowawczej
 5. d) uczeń może być zwolniony z pojedynczych godzin lekcyjnych w trakcie zajęć szkolnych tylko w wyjątkowych sytuacjach za pisemnym usprawiedliwieniem rodziców w zeszycie zwolnień i potwierdzeniem u dyrekcji
 6. e) uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub basenu powyżej jednego miesiąca za okazaniem zwolnienia lekarskiego

 

 1. Zadania dla rodzica/opiekuna:
 2. a) rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować wychowawcę w formie ustnej lub pisemnej o przyczynach absencji ucznia w szkole w terminie do 3 dni
 3. b) rodzic/opiekun przedkłada podanie do dyrekcji w sprawie zwolnienia swojego dziecka z zajęć wychowania fizycznego lub basenu powyżej jednego miesiąca. Równocześnie deklaruje, że bierze odpowiedzialność za ucznia w przypadku późniejszego rozpoczynania zajęć lub wcześniejszego kończenia zajęć