STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

JEDNORAZOWE STYPENDIUM DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

PRZYZNAWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

 

Termin składania wniosków: do 30.11.2018 r. Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Miejsce składania wniosków: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pok.12

 Zgodnie z Regulaminem przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów, jednym z niezbędnych warunków otrzymania stypendium (oprócz średniej ocen min. 4,0 i oceny z zachowania min. dobrej) jest wykazanie się ucznia wybitnym osiągnięciem naukowym lub artystycznym.

W tegorocznej edycji naboru wniosków brane są pod uwagę tylko osiągnięcia z okresu: od 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

Załączniki do wniosku:

– kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2017/2018 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia);

– dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

– uwierzytelniona przez dyrektora szkoły kserokopia świadectwa za rok szkolny 2017/2018 (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

Wnioskodawcą jest:

1) dyrektor tarnowskiej szkoły publicznej lub niepublicznej, do której kandydat do stypendium uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018,

2) rodzic lub opiekun prawny,

3) sam pełnoletni uczeń

 UWAGA:

  • osoby, które obecnie są uczniami tarnowskich szkół ale w roku szkolnym 2017/2018 mieszkały poza Tarnowem i uczęszczały do szkół poza Tarnowem, nie mogą starać się o stypendium.

Szczegółowe informacje na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa (regulamin oraz wykaz konkursów, olimpiad, turniejów, zawodów /dot. osiągnięć naukowych i artystycznych/ przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/2018, które spełniają warunki ich organizacji w oparciu o właściwe przepisy, wzór wniosku) są udostępnione na stronie głównej edunet.tarnow.pl/pl

Dodaj komentarz