STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

JEDNORAZOWE STYPENDIUM DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

PRZYZNAWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

(dotyczy: uczniów obecnych klas DRUGICH oraz TRZECICH i tegorocznych ABSOLWENTÓW III LO;

 dla uczniów klas pierwszych wnioskodawcą jest dyrekcja danej szkoły podstawowej)

Stypendium skierowane jest:

1)   do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (od. kl. IV), szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne (od kl. IV) mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa; 

2)   uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej a mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa.

UWAGA: Osoby, które obecnie są uczniami tarnowskich szkół ale w roku szkolnym 2020/2021 mieszkały poza Tarnowem i uczęszczały do szkół poza Tarnowem, NIE MOGĄ  starać się o stypendium.

Termin składania wniosków: do 30.11.2021 r. Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Miejsce składania wniosków: sekretariat III LO

(następnie: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pok.12 /parter/)

 Zgodnie z Regulaminem przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów, jednym z niezbędnych warunków otrzymania stypendium (oprócz średniej ocen min. 4,0 i oceny z zachowania min. dobrej) jest wykazanie się ucznia wybitnym osiągnięciem naukowym lub artystycznym.

W tegorocznej edycji naboru wniosków brane są pod uwagę tylko osiągnięcia z okresu: od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Załączniki do wniosku:

– prawidłowo wypełniony wniosek;

– kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2020/2021 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia);

– dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

uwierzytelniona przez dyrektora szkoły kserokopia świadectwa za rok szkolny 2020/2021 (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

Wnioskodawcą jest:

w przypadku uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (od. kl. IV), szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne (od kl. IV) mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa:

  • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021;
  • rodzic lub opiekun prawny;
  • pełnoletni uczeń                                                                                                                                                                     w przypadku uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej a mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa:
  • rodzic lub opiekun prawny;
  •  pełnoletni uczeń.

Szczegółowe informacje na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa są udostępnione na stronie głównej edunet.tarnow.pl/pl oraz bezpośrednio pod adresem https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,913271,jednorazowe-stypendium-prezydenta-miasta-tarnowa-dla-uzdolnionych-dzieci-i-mlodziezy.html

 

 

 

Leave a Reply

Skip to content