REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH
W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. A. MICKIEWICZA W TARNOWIE

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania
majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych przez uczniów III LO w Tarnowie.
2. Zakupem szafek szkolnych zajmuje się Rada Rodziców III LO w Tarnowie. Szkoła
prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja
przechowywana jest w sekretariacie Szkoły.
3. Rada Rodziców wydaje potwierdzenie wniesienia opłaty za wynajem szafki.
4. Szafki szkolne znajdują się wyłącznie na terenie Szkoły w miejscu wyznaczonym
przez Dyrekcję Szkoły i nie mogą być z niej wyniesione.
5. Użytkownicy szafek są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
6. Rada Rodziców współpracuje z Dyrekcją Szkoły w zakresie prawidłowego
użytkowania szafek szkolnych i ich właściwej dyspozycji.
7. Dyrekcja Szkoły, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni mają prawo zwracać
uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie: dysponowania,
użytkowania oraz opłat za szafki szkolne.
§ 2. Zadania i obowiązki użytkowników szafek.
1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy
naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na
terenie szkoły.
2. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie
i poszanowanie.
3. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
2
4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek
substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla
społeczności szkoły.
5. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów
tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za
niebezpieczne.
6. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować
zasady higieny i bezpieczeństwa.
7. Uczeń nie powinien przynosić rzeczy i przedmiotów niezwiązanych z czasem pobytu
w szkole, a w szczególności przedmiotów wartościowych, za utratę, których szkoła
nie ponosi odpowiedzialności.
8. Zabrania się dokonywać na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania naklejek
lub plakatów oraz innych działań mających skutek trwały.
9. Zezwala się na ozdobienie wnętrza szafki w sposób łatwy do usunięcia, natomiast nie
wolno zakrywać otworów wentylacyjnych w drzwiach szafki.
10. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek.
11. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki powinny być
bezzwłocznie zgłaszane przez ucznia do sekretariatu Szkoły.
12. Na koniec okresu wynajmu użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia jej ze
wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i zwrot klucza do sekretariatu.
13. W przypadku zagubienia klucza użytkownik zobowiązany jest do dorobienia nowego
na własny koszt (zapasowy dostępny w sekretariacie Szkoły).
§ 3. Zasady opłat za wynajem szafek
1. Wysokość opłaty za użytkowanie szafki wynosi 60,00 zł za cały okres nauki w szkole
(3 lata).
2. W chwili rezygnacji z wynajmu szafki kwota nie zostaje zwrócona.
3. Każdy użytkownik otrzymuje w użytkowanie szafkę po dokonaniu wpłaty do Rady
Rodziców.
3
§ 4. Klucze i zasady ich użytkowania
1. Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który podlega zwrotowi w ostatnim roku nauki,
najpóźniej tydzień przed końcem danego roku szkolnego.
2. Zwrotu klucza dokonuje się w sekretariacie szkolnym.
3. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem
dokumentów.
4. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki,
nie pozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym
osobom.
§ 5. Przypadki szczególne
1. W przypadku, kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on
całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki. Uczeń za
zniszczenie mienia szkoły może być także zobowiązany do wykonania wyznaczonych
przez dyrekcję prac porządkowych, łącznie z malowaniem i odnawianiem urządzeń
i pomieszczeń szkolnych.
2. Rada Rodziców ani Szkoła nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
w szafkach szkolnych.
3. Uczeń na każde wezwanie Dyrekcji Szkoły powinien okazać rzeczy przechowywane
w szafce. W przypadku odmowy otworzenia szafki lub podejrzenia ucznia
o przetrzymywanie w szafkach zabronionych przedmiotów np. posiadanie substancji
odurzających, narkotyków, alkoholu lub innych substancji i przedmiotów, Dyrekcja
Szkoły ma prawo wglądu do szafki. W każdym takim przypadku sporządzana jest
pisemna notatka. W powyższym przypadku we wglądzie uczestniczą min. 3 osoby
(w tym właściciel szafki lub jego pełnomocnik, ewentualnie przedstawiciel danej
klasy).
4. W przypadku przeszukania przez Policję lub inne organy do tego uprawnione
sporządzany jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Środki finansowe uzyskane z gospodarowania szafkami szkolnymi są przeznaczane
na:
a) bieżącą konserwację szafek (malowanie, naprawy, wymianę zamków itp.,
odtworzenie stanu posiadania w przypadku całkowitego zniszczenia szafek,
b) utworzenie rezerwy finansowej związanej z polityką gospodarowania szafkami,
c) inne potrzeby Rady Rodziców (zakup nagród, pomocy dydaktycznych dla Szkoły
itp.).
2. Regulamin wchodzi w życie po akceptacji przez Dyrekcję Szkoły oraz Radę
Rodziców.
3. Wszyscy uczniowie Szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować
postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga
Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. W sprawach nie unormowanych w niniejszym Regulaminie decyzje rozstrzygające
podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.