REGULAMIN REKRUTACJI
DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Im. Adama Mickiewicza w Tarnowie na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja odbywa się w sposób elektroniczny poprzez stronę: https://malopolska.edu.com.pl. Kandydat może wybierać … szkoły z wyszczególnionych w systemie, a w obrębie danej szkoły dowolną ilość oddziałów. Ważne, aby na pierwszej preferencji wymienić tę szkołę i oddział, które najbardziej odpowiadają zainteresowaniom kandydata.

Kandydaci, którzy planują dalszą naukę w naszej szkole powinni zdecydowanie znaczyć na pierwszej preferencji III LO w Tarnowie.

 • Nie przejmuj się tym, że możesz mieć za mało punktów. Gdy Twoje punkty nie będą wystarczające to system zaklasyfikuje Twoją kandydaturę do szkoły kolejnego wyboru.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 do III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie,  decydowały będą następujące kryteria:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty, którego poszczególne części ocenione procentowo będą przeliczane na punkty:
  wyniki z języka polskiego po pomnożeniu przez 0,35,
  wyniki z matematyki po pomnożeniu przez 0,35,
  wyniki z języka obcego nowożytnego po pomnożeniu przez 0,3;
 2. oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenie szkoły podstawowej, podanych w ofercie edukacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie do poszczególnych oddziałów, punktowane następująco:
  celujący – 18 pkt,
  bardzo dobry – 17 pkt,
  dobry – 14 pkt,
  dostateczny – 8 pkt,
  dopuszczający – 2 pkt;
 3. osiągnięcia ucznia:
  – ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,
  – szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej– do 18 pkt
  – aktywność społeczna – do 3 pkt.
 4. Minimalny próg punktowy w rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Tarnowie wynosi 130 punktów.

Szczegóły przyznawania punktów podane są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 610).

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie małopolskim zawiera załącznik.

UWAGI OGÓLNE I TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 • Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 • Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół określa ZARZĄDZENIE NR 6/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2020 r.
 • Terminy:
 1. 11 maja – 23 czerwca 2020 r. – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Kandydaci, dla których III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie będzie szkołą pierwszego wyboru składają dokumenty w sekretariacie III LO w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00.
  (postępowanie uzupełniające 22 – 27 lipca 2020 r.)
 2. 26 czerwca –  30 czerwca 2020 r. – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  Kandydaci, dla których III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie będzie szkołą pierwszego wyboru dostarczają do III LO potwierdzone kopie lub oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, a także ewentualne zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.
  Dokumenty będą przyjmowanie w następujących terminach:
  – 26 czerwca 2020 w godz. 8:00 – 15:00 (piątek)
  – 29 czerwca 2020 w godz. 8:00 – 15:00 (poniedziałek)
  – 30 czerwca 2020 w godz. 8:00 – 15:00 (wtorek)
 3. 13 lipca 2020 r.  do godz. 12:00  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych. Listy będą wywieszone na tablicy ogłoszeń szkoły na parterze.
  (postępowanie uzupełniające 17 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00)
 4. 13 lipca 2020 r. od godz. 12:00 – 20 lipca 2019 r. do godz. 15:00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Tarnowie poprzez dostarczenie:
  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały wcześniej złożone) oraz dwóch podpisanych fotografii.
  (postępowanie uzupełniające do 21 sierpnia 2020 r.)
 5. 21 lipca 2020 r. do godz.12:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły na parterze.
  (postępowanie uzupełniające 24 sierpnia 2020 r.  do godz 12:00)
 6. 21 lipca 2020 r. – Poinformowanie o liczbie wolnych miejsc.
  (postępowanie uzupełniające 24 sierpnia 2020 r.)
 7. 22 lipca 2020 r. od godz. 12.00 –  27 lipca 2019 r. do godz.15.00) – Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne (w sytuacji wolnych miejsc w oddziałach). Aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej należy złożyć podanie do dyrektora szkoły.