I. REGULAMIN  ORGANIZACJI  I PRZEBIEGU WYCIECZEK

1.WYCIECZKI – PROCEDURY ORGANIZACYJNE w  III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie

Klasowe wycieczki przedmiotowe:

 1. W jednodniowych wycieczkach przedmiotowych uczestniczą wszyscy uczniowie danej klasy.
 2. Ewentualna liczba uczniów, którzy nie biorą udziału w wycieczce przedmiotowej to maksymalnie 10% stanu osobowego danego oddziału.
 3. Kolejność czynności związanych z planowaniem wycieczki przedmiotowej powinna wyglądać następująco:
 • zebranie przez Nauczyciela od wszystkich uczniów pisemnej deklaracji uczestnictwa                   w wycieczce,
 • zgłoszenie terminu wyjazdu i liczby uczestników do wicedyrekcji w celu uzyskania                        akceptacji,
 • rozpoczęcie działań organizacyjnych.

Klasowe wycieczki turystyczno – krajoznawcze:

 1. W wycieczkach klasowych uczestniczą wyłącznie uczniowie danej klasy.
 2. Liczba uczniów uczestniczących w wycieczce to minimum 90% stanu osobowego danego oddziału.
 3. Kolejność czynności związanych z planowaniem wycieczki powinna wyglądać następująco:
 • ustalenie kwoty opłaty za wycieczkę umożliwiającej wyjazd wszystkim uczniom,                            bez względu na ich status materialny,
 • wybór miejsca wyjazdu adekwatny do możliwości finansowych uczniów,
 • zebranie prze Wychowawcę od wszystkich uczniów pisemnej deklaracji uczestnictwa                    w wycieczce,
 • zgłoszenie terminu wyjazdu i liczby uczestników do wicedyrekcji w celu  uzyskania                       akceptacji,
 • rozpoczęcie działań organizacyjnych (np. rezerwacja noclegów, ewentualna                                   wpłata zaliczki itp.)
UWAGA: GRUDNIOWE WYJAZDY INTEGRACYJNE ZOSTAJĄ ZAWIESZONE

2. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW PODCZAS WYCIECZEK SZKOLNYCH   obowiązujący w  III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie

 1. Wycieczki są formą zajęć szkolnych, na których obowiązują wszystkie zasady Statutu Szkoły.
 2. Uczniowie przebywają na wycieczce pod opieką nauczycieli i (lub) opiekunów spoza grona pedagogicznego Szkoły zaakceptowanych przez dyrektora Szkoły.
 3. Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo innych osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

a) zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny;

b) stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez wszystkich opiekunów lub przewodników (m. in. całkowity zakaz: spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków, dopalaczy itp.);

c) aktywnie uczestniczyć we wszelkich formach aktywności przewidzianych programem wyjazdu;

d) nie oddalać się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od niego

odpowiedniego zezwolenia;

e) przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo;

f) przestrzegać regulaminów dotyczących zachowania się w obiektach zabytkowych i innych szczegółowych regulaminów odwiedzanych miejsc (np. regulaminów parków narodowych i parków krajobrazowych);

g) wszystkie problemy organizacyjne, zdrowotne, zagrażające bezpieczeństwu uczestników i inne ważne sprawy zgłaszać opiekunom;

h) pokryć ewentualne koszty wyrządzonych przez siebie zniszczeń;

i) w miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem (m.in przestrzegać ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 6.00);

j) przebywać w przydzielonych wcześniej miejscach zakwaterowania w godzinach nocnych.

4. Poszczególni uczniowie naruszający zasady Statutu Szkoły i Regulaminu Wycieczek, dopuszczający się zachowań uznanych przez kierownika (opiekuna) grupy za niewłaściwe lub naganne mogą zostać odesłani do domu, po telefonicznym poinformowaniu rodziców i dyrektora Szkoły.

5. Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego odbioru syna / córki z miejsca pobytu grupy na własny koszt oraz do zwrotu ewentualnego (wcześniej uzyskanego) dofinansowania. Środki wpłacone na pokrycie kosztów wycieczki nie podlegają zwrotowi.

6. Jeśli wielu uczestników wycieczki w sposób rażący łamie ustalone zasady pobytu, nie przestrzega wymogów bezpieczeństwa lub zachowuje się niewłaściwie, kierownik wycieczki może przerwać wyjazd i zarządzić powrót do domu całej grupy.

7. W przypadku przerwania wycieczki ze względu na niewłaściwe zachowanie wielu uczniów, uczestnicy wycieczki są zobowiązani do pokrycia wszystkich kosztowa z tym związanych (ewentualne koszty niewykorzystanej rezerwacji noclegów, zamówionych biletów itp.).

8. Za nieprzestrzeganie Regulaminu uczeń może być również ukarany zgodnie z przepisami Statutu Szkoły:

a) nagana ustna,

b) nagana ustna połączona z wpisem do dziennika i zawiadomieniem rodziców,

c) obniżenie stopnia ze sprawowania i zawiadomienie rodziców.

3. WYCIECZKI   –  fragmenty Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  ORAZ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki:

 1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:

1) wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,

2) wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,

3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.

 1. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.
 2. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.
 3. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki (do pobrania w sekretariacie szkoły).
 4. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły.
 5. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą:

1) dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki (dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczniów)

2) szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;

3) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

 1. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej.
 2. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
 3. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.

10.W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

 1. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.

II. REGULAMIN „PÓŁMETKA”

 1. „Półmetek jest zabawą organizowaną w klasach drugich (po gimnazjum) oraz klasach trzecich (po szkole podstawowej) za przyzwoleniem dyrekcji tylko na terenie szkoły.
 2. Za bezpieczeństwo i przebieg zabawy w szkole są odpowiedzialni wychowawcy klas  i rodzice/opiekunowie prawni, którzy sprawują opiekę nad młodzieżą w czasie zabawy.
 3. W zabawie uczestniczą tylko uczniowie wymienionych klas bez osób towarzyszących.
 4. Czas trwania zabawy nie powinien przekroczyć godz. 24.00.
 5. Bezpieczny powrót do domu zapewniają rodzice.
 6. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
 • nie piją alkoholu,
 •  nie palą papierosów,
 • nie zażywają narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.
 1. 7. Osoby łamiące regulamin muszą opuścić zabawę w trybie natychmiastowym

z powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych i na ich koszt.

 1. Za łamanie regulaminu ocena ze sprawowania ulega obniżeniu.

III. REGULAMIN „STUDNIÓWKI”

 1. „Studniówka” jest tradycyjną zabawą szkolną organizowaną przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas trzecich (po gimnazjum) i klas czwartych (po szkole podstawowej) przy wsparciu dyrekcji szkoły i nauczycieli.
 2. „Studniówka” może odbywać się w szkole lub poza szkołą w lokalach publicznych.
 3. „Studniówka” jest zabawą całonocną, rozpoczyna się o godz. 19.00 i kończy nad ranem.
 4. Za bezpieczeństwo i przebieg zabawy odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie prawni, którzy sprawują opiekę nad młodzieżą w czasie zabawy.
 5. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
 •  posiadają wizytowy, wieczorowy ubiór,
 • nie piją alkoholu,
 •  nie palą papierosów,
 • nie zażywają narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych,
 •  są odpowiedzialni za osoby towarzyszące.
 1. 6.Osoby łamiące regulamin muszą opuścić lokal w trybie natychmiastowym

z powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych i na ich koszt.

 1.  Za łamanie regulaminu ocena ze sprawowania ulega obniżeniu.