Misja Szkoły

Nawiązując do najlepszych tradycji III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie  jesteśmy zobowiązani, by przekazać naszym uczniom wszystko, co cenne z ponad 120- letniego dorobku Szkoły.

 • Zapewniamy każdemu uczniowi indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę, pracę oraz wypełnianie w dorosłym życiu obowiązków rodzinnych i obywatelskich.
 • Wychowujemy naszą młodzież w oparciu o uniwersalne wartości, jakimi są: prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno.
 • Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia.

Wizja Szkoły

 1. DYDAKTYKA:
  • przekazujemy uczniom wiedzę na najwyższym poziomie i robimy to z pasją,
  • rzetelnie opracowujemy lub dobieramy odpowiednie programy nauczania,
  • inspirujemy do rozwoju intelektualnego, duchowego, moralnego i fizycznego,
  • prowadzimy działalność pozalekcyjną w szkole i środowisku,
  • prowadzimy pracę z uczniem wybitnie zdolnym, przygotowując go do udziału w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, umożliwiając mu indywidualny tok nauki, ukończenie szkoły w skróconym czasie,
  • prowadzimy zajęcia wyrównawcze z uczniem mającym zaległości w opanowaniu materiału,
  • przygotowujemy uczniów do korzystania z nowoczesnych źródeł informacji i rozwijamy umiejętności korzystania z najnowszych zdobyczy techniki,
  • współpracujemy z uczelniami wyższymi,
  • przygotowujemy do dalszego kształcenia się,
  • przygotowujemy do życia w Europie i świecie poprzez organizację wymian młodzieżowych z innymi krajami.
 2. WYCHOWANIE:
  • wskazujemy uczniom właściwe wzorce postaw wobec innych i wobec siebie,
  • wychowujemy w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
  • propagujemy aktywne formy spędzania czasu wolnego,
  • stwarzamy warunki do uczestniczenia ucznia w kulturze,
  • współpracujemy z rodzicami i instytucjami środowiska lokalnego,
  • wpajamy uczniom przywiązanie do tradycji, tożsamości narodowej i europejskiej,
  • propagujemy zdrowy styl życia i rozwijamy świadomość ekologiczną,
  • przeciwdziałamy agresji i patologii w zachowaniu młodzieży,
  • dbamy o kulturę i wpajamy poczucie estetyki,
  • integrujemy całą społeczność uczniowską,
  • uczymy poszanowania mienia i pracy innych,
  • przygotowujemy do wypełnienia w dorosłym życiu obowiązków rodzinnych i obywatelskich
 3. OPIEKA:
  • dbamy o dyscyplinę i porządek,
  • współpracujemy z instytucjami opiekuńczymi,
  • dbamy o utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  • gwarantujemy opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
  • wspomagamy wychowawczą rolę rodziny poprzez organizowanie szkoleń dla rodziców i opiekunów prawnych.

Leave a Reply