STATUT

Towarzystwa Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Tarnowie

Tekst jednolity statutu po wprowadzeniu zmian uchwałą Walnego Zgromadzenia dnia 2.09. 2011 r

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zmianami)) i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 3. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
 4. Statutowa działalność Stowarzyszenia w części obejmującej działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 5. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które Stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia.
 6. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania zadań w ramach realizacji przez Stowarzyszenie celów statutowych, za którą pobiera wynagrodzenie. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.
 7. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych Stowarzyszenia.
 8. Działalnością odpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:
  1. drukowanie gazet (18.11.Z), pozostałe drukowanie (18.12.Z), działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z),wydawanie książek (58.11.Z), wydawanie wykazów oraz list (58.12.Z), wydawanie gazet (58.13.Z), wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z), reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
  2. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
  3. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
  4. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
  5. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)
  6. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
  7. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)
  8. nauka języków obcych (85.59.A)
  9. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
  10. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
  11. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
  12. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
  13. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
  14. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
  15. działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
  16. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
  17. pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
  18. działalność fotograficzna (74.20.Z)
 9. Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” nie może w ramach swojej działalności statutowej:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 3.

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej zaś siedziba mieści się w Tarnowie.

§ 4.

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczej Liceum oraz jego działań inwestycyjnych
 2. propagowanie osiągnięć Liceum.

§ 7.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele przez:

 1. prowadzenie działalności gospodarczej, której dochody przeznaczone będą na wspieranie działalności statutowej Stowarzyszenia
 2. organizowanie kursów, odczytów, seminariów, wykładów, imprez kulturalno-oświatowych i rozrywkowych
 3. wspieranie imprez jubileuszowych Liceum
 4. promowanie absolwentów Liceum
 5. współpracowanie z organizacjami, których cele działania są zbliżone do celu Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

Członkowie dzielą się na:

a)      zwyczajnych

b)      wspierających

c)      honorowych.

§ 9.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 10.

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 11.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 12.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 pkt 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 13.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 14.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 2 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykle większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 16.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17.

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
 2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 3. Wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich;
 5. Nadawanie godności członka honorowego;
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia;
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
 9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 18.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a)      z własnej inicjatywy;

b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej;

c)      na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19.

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. Zarząd składa się z prezesa, sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 20.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie;
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności;
 5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
 6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia;
 7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;
 8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.


§ 21.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybierają przewodniczącego. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
 3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 22.

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

a) wpływy ze składek członkowskich;

b) dotacje, darowizny, spadki; c) wpływy z działalności statutowej; d) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 23.

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes oraz jeden z członków Zarządu, upoważniony przez ten Zarząd. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa i sekretarza Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 24.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszeni Walne Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.