DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Home

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 14.12.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres: 3lotarnow@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 6888400. Tą samą drogą można składać wnioski  o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia  dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Wejście do budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza usytuowane jest przy ul. Brodzińskiego 6. Przed wewnętrznymi drzwiami do szkoły są schody na których jest przygotowany podjazd  (pochylnia ) dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku  szkoły korytarze,  schody i  balustrady schodów  są zgodne
  z prawem budowlanym.
  Szkoła posiada windę na każdej kondygnacji, która zapewnia sprawne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym na terenie obiektu. Dodatkowo osoby niepełnosprawne obsługiwane są w trybie indywidualnym przez wyznaczonego pracownika w pomieszczeniu usytuowanym na poziomie 1. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na terenie szkoły.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  W budynku szkoły  znajdują się zamontowane platformy, umożliwiające wygodne przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie ma zamontowanych informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Na terenie placówki jest parking  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
  Na terenie III Liceum Ogólnokształcącego   nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 7. Informacja o dostępności dla osób niedosłyszących. W sekretariacie szkoły dostępna jest pętla indukcyjna, która wzmacnia sygnał dźwiękowy w aparacie lub implancie słuchowym osoby niedosłyszącej. Pętla jest urządzeniem przenośnym.
 8. Informacja o dostępności dla osób niewidomych lub słabo widzących. Wszystkie szkolne pomieszczenia są opisane w języku Braille’a. Naklejki z pismem punktowym Braille’a są przyklejone na drzwiach w okolicy klamki.