Drodzy Maturzyści 2023,

za parę miesięcy przystąpicie do jednego z ważniejszych sprawdzianów edukacyjnych w Waszym życiu – egzaminu maturalnego. Doskonale rozumiemy Wasze obawy i niepokoje związane z tym wydarzeniem – jego wyniki to przecież  rodzaj „paszportu”  na wymarzone kierunki studiów. Jesteśmy jednak przekonani, że poradzicie sobie bardzo dobrze z tym wyzwaniem i w październiku tego roku będziecie rozpoczynać naukę w upragnionych wyższych  uczelniach!

Pamiętajcie, że zawsze  możecie liczyć na wsparcie swoich nauczycieli! Oni na pewno właściwie Was ukierunkują i przygotują do pracy z obowiązującymi w roku szkolnym 2022/2023 zadaniami egzaminacyjnymi. Ponadto swoje umiejętności i wiedzę będziecie mogli sprawdzić m. in. podczas próbnych matur organizowanych w formule OKE i CKE.

Powodzenia – życzymy Wam dużo wytrwałości, cierpliwości, optymizmu i zapału!

Poniżej przedstawiamy adresy bardzo istotnych oraz przydatnych stron internetowych:

NAJWAŻNIEJSZA STRONA INTERNETOWA:

Centralna Komisja Egzaminacyjna: http://www.cke.gov.pl  

 linki w Egzamin maturalny   –  Egzamin maturalny  w Formule 2023

  • HARMONOGRAM, KOMUNIKATY I INFORMACJE , m.in. :                                                                                         – Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego + Aneks 2023                                                                                                                                                                                                     –  Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.                                                                                                              –  Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.                                                                                          –  Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.                                                                                         –  Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r.                                                                                               –  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r.                                               –  Formularze przydatne dla zdających (do pobrania ze strony CKE)
  •   O EGZAMINIE zawiera zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 ,                                    znajdziecie tutaj odpowiedzi na m. in.  następujące pytania:                                                                                           –  Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Co jest na nim sprawdzane?                                                                   –   Do jakich egzaminów maturalnych trzeba przystąpić?                                                                                                             –   Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?                                                         –  Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego?                                                            –  Czy wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym zależy od tego, jakich przedmiotów uczeń uczył się                              w szkole?                                                                                                                                                                                       – Jaką formę będzie miała część ustna z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej,  języka regionalnego i języka obcego nowożytnego?                                                                                                  –  Kiedy będzie przeprowadzony egzamin maturalny w 2023 roku ?                                                                                             –   Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu?                                                                                                              – Jakie informacje znajdą się na świadectwie maturalnym?  Kiedy świadectwo jest wydawane?                                          –  Jakie materiały w „Formule 2023 ” są dostępne?                                                                   
  • PODSTAWA PROGRAMOWA  W roku 2023 i 2024 egzamin maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz 5-letniego technikum będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w wymaganiach egzaminacyjnych (poniżej link):  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/podstawa_programowa/Wymagania_egzaminacyjne_2023_r.pdf       
  • INFORMATORY  Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 : znajdują się tutaj dokładne informacje na temat tego,  jak będzie wyglądał arkusz maturalny (liczba zadań, maksymalna liczba punktów, rodzaje zadań), listy struktur gramatycznych w przypadku zadań egzaminacyjny z języka obcego oraz przykładowych zadań zawartych w Informatorach uznanych po prekonsultacjach za wykraczające poza zakres wymagań egzaminacyjnych.
  • MATERIAŁY DODATKOWE I ARKUSZE DIAGNOSTYZNE  : Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023 w latach 2022–2023 > Komunikat z 12 stycznia 2022 r.

Arkusze diagnostyczne – grudzień 2022

Arkusze diagnostyczne – wrzesień 2022

Arkusze pokazowe – Marzec 2022   (czyli pokazowe arkusze maturalne)

Język polski – materiały dodatkowe

Matematyka – materiały dodatkowe

Biologia – materiały dodatkowe

Chemia – materiały dodatkowe

Filozofia – materiały dodatkowe

Geografia – materiały dodatkowe

Historia sztuki – materiały dodatkowe

 

ARKUSZE EGZAMINACYJNE  „właściwe”  – nie ma (pierwszy egzamin maturalny w Formule 2023 zostanie przeprowadzony w maju 2023 r.)

 

 ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI  w r. szk. 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli:

  • otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i ustnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz
  • przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

INNE PRZYDATNE STRONY:

  1. Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN): https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
  2. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl

 

PO EGZAMINIE MATURALNYM:

 

Skip to content