Drodzy Maturzyści 2022,

Za kilka miesięcy przystąpicie do jednego z ważniejszych sprawdzianów edukacyjnych w Waszym życiu – egzaminu maturalnego. Doskonale rozumiemy Wasze obawy i niepokoje związane z tym wydarzeniem, szczególnie w sytuacji wciąż panującej pandemii i wielu miesięcy nauki zdalnej. Jesteśmy jednak przekonani, że – podobnie jak Wasi starsi koledzy, zdający maturę w niełatwych latach 2020 i 2021  – poradzicie sobie bardzo dobrze z tym wyzwaniem i za rok o tej porze będziecie rozpoczynać naukę w Waszych wymarzonych uczelniach!

Pamiętajcie, że zawsze  możecie liczyć na wsparcie swoich nauczycieli! Oni na pewno właściwie Was ukierunkują i przygotują /również – jeżeli zaistnieje taka konieczność  –  w formie zdalnej!/ do pracy z zadaniami egzaminacyjnymi. Ponadto swoje umiejętności i wiedzę będziecie mogli sprawdzić m. in. podczas próbnych matur.

Życzymy Wam dużo wytrwałości, cierpliwości, optymizmu i zapału!

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO W R. SZK. 2021/2022

EGZAMIN MATURALNY W 2022 r.  będzie przeprowadzany TYLKO W CZĘŚCI PISEMNEJ,  na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W 2022 r. do CZĘŚCI USTNEJ egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego
może przystąpić absolwent, który:
a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego lub
b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI  w r. szk. 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli:

 • otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz
 • przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin maturalny zostanie przeprowadzony na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych. Wymagania te będą stanowiły zawężony katalog w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wymagania egzaminacyjne na rok szkolny 2021/2022 będą tożsame z wymaganiami na rok szkolny 2020/2021, opracowanymi przez zespoły ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

SZCZEGÓŁY dotyczące konkretnych przedmiotów  – w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki:

file:///C:/Users/III%20LO/Downloads/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_2_-_EM_Wymagania_-_do_podpisu%20(1).pdf

———————————————————————————————————————————————————————————-

Poniżej przedstawiamy adresy bardzo istotnych oraz przydatnych stron internetowych:

NAJWAŻNIEJSZA STRONA INTERNETOWA:

Centralna Komisja Egzaminacyjna: http://www.cke.gov.pl      linki w Egzamin maturalny w Formule 2022      

HARMONOGRAM, KOMUNIKATY I INFORMACJE:

INFORMATORY  Z ANEKSAMI 2021,  w których wskazano m.in. zadania  w informatorach wykraczające poza zakres wymagań egzaminacyjnych, zmodyfikowaną listę środków gramatycznych, których znajomość będzie sprawdzana w zadaniach egzaminu z języków obcych nowożytnych (warto dokładnie przeczytać te informacje, które dotyczą zdawanych przez Was przedmiotów)

O  EGZAMINIE MATURALNYM (tutaj są m. in. odpowiedzi na najczęściej  zadawane przez maturzystów pytania)

PODSTAWA PROGRAMOWA (to dla bardzo wnikliwych maturzystów)

 ARKUSZE  Z  LAT  2015 – 2021 (ćwiczenia nigdy  za wiele …)

WYNIKI (egzaminu maturalnego z lat poprzednich),  SPRAWOZDANIA

MATERIAŁY DODATKOWE  – m. in. takie jak:

 • karty wzorów,
 • próbny egzamin maturalny 2020,
 • próbny egzamin maturalny 2021,
 • próbny egzamin,
 • przykładowe arkusze,
 • materiały dla uczniów i nauczycieli,
 • opinie,
 • filmy o opłacie za egzamin maturalny 2021.

 

INNE PRZYDATNE STRONY:

 1. Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN): https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
 2. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl

 

PO EGZAMINIE MATURALNYM:

 

 

 

 

Skip to content