Drodzy Maturzyści 2024,

za kilka miesięcy przystąpicie do jednego z ważniejszych sprawdzianów edukacyjnych w Waszym życiu – egzaminu maturalnego. Doskonale rozumiemy Wasze obawy i niepokoje związane z tym wydarzeniem; tym bardziej, że dopiero drugi raz będzie przebiegało ono na nowych zasadach.  Jesteśmy jednak przekonani, że poradzicie sobie bardzo dobrze z tym wyzwaniem i za rok o tej porze będziecie rozpoczynać naukę w Waszych wymarzonych uczelniach!

Pamiętajcie, że zawsze  możecie liczyć na wsparcie swoich nauczycieli! Oni na pewno właściwie Was ukierunkują i przygotują do pracy z obowiązującymi na Maturze 2024 zadaniami egzaminacyjnymi. Ponadto swoje umiejętności i wiedzę będziecie mogli sprawdzić m. in. podczas próbnych matur  organizowanych w listopadzie’23 i marcu’24.

Powodzenia – życzymy Wam dużo wytrwałości, cierpliwości, optymizmu i zapału!

 

Poniżej przedstawiamy adresy bardzo istotnych oraz przydatnych stron internetowych:

NAJWAŻNIEJSZA STRONA INTERNETOWA:

Centralna Komisja Egzaminacyjna: http://www.cke.gov.pl  

 linki w Egzamin maturalny   –  Egzamin maturalny  w Formule 2023 

 • HARMONOGRAM, KOMUNIKATY I INFORMACJE , rok szkolny 2023/2024  :     
 • Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.
 • Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024
 • Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.
 • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024
 • Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2024
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej
 • Formularze przydatne dla zdających:
 • załącznikaOpisDokument do pobrania
  1a
  Deklaracja
  A
  Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, tj. dla:

  1. ucznia 4-letniego LO (Formuła 2023)
  2. ucznia szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO (Formuła 2023)
  3. ucznia 5-letniego technikum (Formuła 2023)
  4. ucznia branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej (Formuła 2023)
  5. absolwenta LO ukończone eksternistycznie lub plan ukończenia LO eksternistycznie w 2024 r. (Formuła 2023)
  6. szkoła ukończona za granicą (bez uprawnień do studiowania w Polsce) (Formuła 2023)
  7. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2023)
  8. absolwenta 3-letniego LO (Formuła 2015)
  9. absolwenta szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO (Formuła 2015)
  10. absolwenta 4-letniego technikum (Formuła 2015)
  11. ucznia oraz absolwenta branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum (Formuła 2015)
  12. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2015)

  liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży (po 2005 r.) (Formuła 2015).

  Pobierz Word
  Pobierz PDF
  1b
  Deklaracja
  B
  Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, tj. dla:

  1. absolwenta 4-letniego LO, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana (Formuła 2023)
  2. absolwenta 3-letniego LO lub szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO, 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2022/2023 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
  3. absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (Formuła 2015)
  4. absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (Formuła 2015)
  5. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła została zlikwidowana, (Formuła 2023)
  6. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
  7. osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia 3-letniego LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (Formuła 2015)
  8. osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia 4-letniego LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (Formuła 2023)

  osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (Formuła 2023 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz pierwszy; Formuła 2015 – jeżeli przystępuje do egzaminu w Formule 2015 po raz kolejny).

  Pobierz Word
  Pobierz PDF
  1c
  Deklaracja
  C
  Deklaracja dla zdającego – obywatela Ukrainy, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej (ukończonej w Polsce)Pobierz Word
  Pobierz PDF
  2Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnejPobierz
  3bWniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła dla osoby, która składa deklarację do dyrektora OKEPobierz
  5aWniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznegoPobierz
  5bWniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiadyPobierz
  5cInformacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowegoPobierz
  6Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowymPobierz
  7Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowymPobierz
  21bWniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnieńPobierz
  21dZgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnieniaPobierz
  22aZastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminuPobierz
  22cZgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu maturalnegoPobierz
  25aWniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnejPobierz
  25bWniosek o weryfikację sumy punktówPobierz
  25cOdwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu EgzaminacyjnegoPobierz
  26Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalnyPobierz
  27Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca, jednak nie później niż 31 marcaPobierz
  30Informacja o egzaminie maturalnym w 2024 r. dla zdających – obywateli UkrainyPobierz
 •                                                                                  
 • PODSTAWA PROGRAMOWA  W roku 2023 i 2024 egzamin maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz 5-letniego technikum będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w wymaganiach egzaminacyjnych (poniżej link):  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/podstawa_programowa/Wymagania_egzaminacyjne_2023_r.pdf       
 • INFORMATORY  Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 – prezentacja o najważniejszych zmianach  W roku 2023 i 2024 Informator należy czytać łącznie z Aneksem.
  Aneks zawiera m.in. spis wiadomości i umiejętności określonych w rozporządzeniu ministra Edukacji i Nauki o wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących w 2023 i 2024 r. ORAZ informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 r.
 • ARKUSZE EGZAMINACYJNE:   2023

 

 • MATERIAŁY DODATKOWE I ARKUSZE DIAGNOSTYCZNE  : Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023 w latach 2022–2023 > Komunikat z 12 stycznia 2022 r.

Arkusze pokazowe – marzec 2022

Arkusze diagnostyczne – wrzesień 2022

Arkusze diagnostyczne – grudzień 2022

Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.

Język polski – materiały dodatkowe

Matematyka – materiały dodatkowe

Biologia – materiały dodatkowe

Chemia – materiały dodatkowe

Filozofia – materiały dodatkowe

Geografia – materiały dodatkowe

Historia – materiały dodatkowe

Historia sztuki – materiały dodatkowe

Wiedza o społeczeństwie – materiały dodatkowe

 

 

 ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI  w r. szk. 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli:

 • otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i ustnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz
 • przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

ZESTAWIENIE ZMIAN ODNOŚNIE EGZAMINU MATURALNEGO (dotyczy: Formuła 2023, kolor fioletowy)  w 2023 i 2024 roku: prezentacja

Click to access 20220819%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

INNE PRZYDATNE STRONY:

 1. Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN): https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
 2. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl

 

PO EGZAMINIE MATURALNYM: