Drodzy Maturzyści 2021,

Za kilka miesięcy przystąpicie do jednego z ważniejszych sprawdzianów edukacyjnych w Waszym życiu – egzaminu maturalnego. Doskonale rozumiemy Wasze obawy i niepokoje związane z tym wydarzeniem. Jesteśmy jednak przekonani, że – podobnie jak Wasi starsi koledzy – poradzicie sobie bardzo dobrze z tym wyzwaniem i za rok o tej porze będziecie rozpoczynać naukę w Waszych wymarzonych uczelniach!

Mamy głęboką nadzieję, że sytuacja związana z epidemią będzie korzystna i pozwoli Waszemu rocznikowi przystąpić do egzaminów w maju;  pamiętajcie jednak, że zawsze  (nawet przy ewentualnym przesunięciu terminu) możecie liczyć na wsparcie swoich nauczycieli! Oni na pewno właściwie Was ukierunkują i przygotują /również w formie zdalnej:) /do pracy z zadaniami egzaminacyjnymi. Ponadto swoje umiejętności i wiedzę będziecie mogli sprawdzić m. in. podczas próbnej matury w styczniu 2021 r.

Życzymy Wam dużo wytrwałości, optymizmu i zapału!

 

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2020-2021 v.2

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO W R. SZ. 2020/2021

EGZAMIN MATURALNY W 2021 r.  będzie przeprowadzany TYLKO W CZĘŚCI PISEMNEJ,  na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. 

W 2021 r. do CZĘŚCI USTNEJ egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego
może przystąpić absolwent, który:
a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić
wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego
nowożytnego, lub
b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka
obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

UWAGA: Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym w roku 2021 JEST NIEOBOWIĄZKOWE. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Zakres egzaminów

Język polski jako przedmiot obowiązkowy:

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
  część 2: wypracowanie – 50 pkt.
 • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
 • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy:

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy:

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

 

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

 

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

———————————————————————————————————————————————————————————-

Ponadto poniżej przedstawiamy adresy bardzo istotnych oraz przydatnych stron internetowych:

NAJWAŻNIEJSZA STRONA INTERNETOWA:

Centralna Komisja Egzaminacyjna: http://www.cke.gov.pl 

                                                        linkiEgzamin  maturalny w Formule 2015:

Harmonogram, komunikaty i informacje:

 • INFORMACJA o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w r. szk. 2020/2021 (BARDZO ISTOTNA – znajduje się tutaj m.in. opis procedur przed egzaminem oraz opis przebiegu egzaminu maturalnego!),  AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.;
 • komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 roku;  AKTUALIZACJA nr 1 z 22 grudnia 2020 r. ;
 • komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2021 roku;
 • komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 roku;
 • komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2021 roku;
 • wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem                    maturalnym w roku szkolnym  oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych                                    olimpiad w pierwszej kolejności na uczelnie wyższe

Informatory  Z ANEKSAMI 2021,  w których wskazano m.in. zadania  w informatorach wykraczające poza zakres wymagań egzaminacyjnych, zmodyfikowaną listę środków gramatycznych, których znajomość będzie sprawdzana w zadaniach egzaminu z języków obcych nowożytnych (warto dokładnie przeczytać te informacje, które dotyczą zdawanych przez Was przedmiotów)

O egzaminie maturalnym (tutaj są m. in. odpowiedzi na najczęściej  zadawane przez maturzystów pytania)

Podstawa programowa (to dla bardzo wnikliwych maturzystów)

Przykładowe arkusze (ćwiczenia nigdy nie za wiele …)

Wyniki (egzaminu maturalnego z lat poprzednich),  sprawozdania

Materiały dodatkowe  – m. in. takie jak:

 • karty wzorów,
 • próbny egzamin,
 • przykładowe arkusze,
 • materiały dla uczniów i nauczycieli,
 • opinie,
 • filmy

ORAZ:

INNE PRZYDATNE STRONY:

 1. Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN): https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
 2. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl

 

PO EGZAMINIE MATURALNYM:

 

 

 

 

 

Skip to content