REGULAMIN REKRUTACJI
DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Im. Adama Mickiewicza w Tarnowie na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja odbywa się w sposób elektroniczny poprzez stronę: http://nabor.edunet.tarnow.pl/. Kandydat może wybierać 3 szkoły z wyszczególnionych w systemie, a w obrębie danej szkoły dowolną ilość oddziałów. Ważne aby na pierwszej preferencji wymienić tę szkołę i oddział, które najbardziej odpowiadają zainteresowaniom kandydata.  

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 do III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie,  decydowały będą następujące kryteria:

 1. wyniki egzaminu gimnazjalnego, którego poszczególne części ocenione procentowo będą przeliczane na punkty po pomnożeniu przez 0,2;
 2. oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenie gimnazjum, podanych w ofercie edukacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie do poszczególnych oddziałów, punktowane następująco:
  celujący – 18 pkt,
  bardzo dobry – 17 pkt,
  dobry – 14 pkt,
  dostateczny – 8 pkt,
  dopuszczający – 2 pkt;
 3. osiągnięcia ucznia:
  – ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt,
  – szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – do 18 pkt
  – aktywność społeczna – do 3 pkt.
 4. Minimalny próg punktowy w rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Tarnowie wynosi 130 punktów.

Szczegóły przyznawania punktów podane są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586).

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 w województwie małopolskim zawiera załącznik.

UWAGI OGÓLNE I TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/19

 • Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 • Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół określa ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r.
 • Terminy:
 1. 23 kwietnia – 11 czerwca 2018 r. – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Kandydaci, dla których III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie będzie szkołą pierwszego wyboru składają dokumenty w sekretariacie III LO w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00.
  (postępowanie uzupełniające 11 – 18 lipca 2018 r.)
 2. 22 czerwca –  26 czerwca 2018 r. – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  Kandydaci, dla których III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie będzie szkołą pierwszego wyboru dostarczają do III LO potwierdzone kopie lub iryginały świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, a także ewentualne zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.
  Dokumenty będą przyjmowanie w następujących terminach:
  – 22 czerwca 2018  w godz. 8:00 – 15:00
  – 25 czerwca 2018 w godz. 8:00 – 15:00
  – 26 czerwca 2018 w godz. 8:00 – 15:00
 3. 29 czerwca 2018 r. godz. 12:00  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych. Lista będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły na parterze. Lista nie będzie prezentowała nazwisk przyjętych kandydatów ani ich punktów lecz jedynie numery systemowe ich wniosków.
  (postępowanie uzupełniające 30 lipca 2018 r. godz. 12:00)
 4. 29 czerwca 2018 r. od godz. 12:00 – 9 lipca 2018 r. do godz. 15:00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie poprzez dostarczenie:
  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone oraz dwóch podpisanych fotografii.
  (postępowanie uzupełniające 21 sierpnia 2018 r.)
 5. 10 lipca 2018 r. godz.12:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych. Lista będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły na parterze.
  (postępowanie uzupełniające 22 sierpnia 2018 r.)
 6. 11 lipca 2018 r. – Poinformowanie o liczbie wolnych miejsc.
  (postępowanie uzupełniające 22 sierpnia 2018 r.)
 7. 11 lipca 2018 r. od godz. 12.00 –  18 lipca 2018 r. do godz.15.00) Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne (w sytuacji wolnych miejsc w oddziałach). Aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej należy złożyć do dyrektora szkoły podanie.