REGULAMIN REKRUTACJI
DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Im. Adama Mickiewicza w Tarnowie na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja odbywa się w sposób elektroniczny poprzez stronę: http://nabor.edunet.tarnow.pl/. Kandydat może wybierać 3 szkoły z wyszczególnionych w systemie, a w obrębie danej szkoły dowolną ilość oddziałów. Ważne aby na pierwszej preferencji wymienić tę szkołę i oddział, które najbardziej odpowiadają zainteresowaniom kandydata.  

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 do III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie,  decydowały będą następujące kryteria:

 1. wyniki egzaminu gimnazjalnego, którego poszczególne części ocenione procentowo będą przeliczane na punkty po pomnożeniu przez 0,2;
 2. oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenie gimnazjum, podanych w ofercie edukacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie do poszczególnych oddziałów, punktowane następująco:
  celujący – 18 pkt,
  bardzo dobry – 17 pkt,
  dobry – 14 pkt,
  dostateczny – 8 pkt,
  dopuszczający – 2 pkt;
 3. osiągnięcia ucznia:
  – ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt,
  – szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – do 18 pkt
  – aktywność społeczna – do 3 pkt.
 4. Minimalny próg punktowy w rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Tarnowie wynosi 130 punktów.

Szczegóły przyznawania punktów podane są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586).

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 w województwie małopolskim zawiera załącznik.

UWAGI OGÓLNE I TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/19

 • Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 • Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół określa ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r.
 • Terminy:
 1. 23 kwietnia – 11 czerwca 2018 r. – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Kandydaci, dla których III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie będzie szkołą pierwszego wyboru składają dokumenty w sekretariacie III LO w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00.
  (postępowanie uzupełniające 11 – 18 lipca 2018 r.)
 2. 22 czerwca –  26 czerwca 2018 r. – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  Kandydaci, dla których III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie będzie szkołą pierwszego wyboru składają dostarczają do III LO potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum, potwierdzone kopie zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, a także kopie ewentualnych zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.
  Dokumenty będą przyjmowanie w następujących terminach:
  – 22 czerwca 2018  w godz. 8:00 – 15:00
  – 25 czerwca 2018 w godz. 8:00 – 15:00
  – 26 czerwca 2018 w godz. 8:00 – 15:00
 3. 29 czerwca 2018 r. godz. 12:00  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych. Lista będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły na parterze.
  (postępowanie uzupełniające 30 lipca 2018 r. godz. 12:00)
 4. 29 czerwca 2018 r. od godz. 12:00 – 9 lipca 2018 r. do godz. 15:00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie poprzez dostarczenie:
  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone oraz dwóch podpisanych fotografii.
  (postępowanie uzupełniające 21 sierpnia 2018 r.)
 5. 10 lipca 2018 r. godz.12:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych. Lista będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły na parterze.
  (postępowanie uzupełniające 22 sierpnia 2018 r.)
 6. 11 lipca 2018 r. – Poinformowanie o liczbie wolnych miejsc.
  (postępowanie uzupełniające 22 sierpnia 2018 r.)
 7. 11 lipca 2018 r. od godz. 12.00 –  18 lipca 2018 r. do godz.15.00) Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne( w sytuacji wolnych miejsc w oddziałach). Aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej należy złożyć do dyrektora szkoły podanie.