Procedura usprawiedliwiania godzin opuszczonych przez ucznia

 

na podstawie

procedur przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 13.01.2004r.

w ramach Krajowego programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży

 

  1. Zadania wychowawców klas:

a) na początku roku szkolnego powiadomić rodziców o ich obowiązkach, obowiązkach uczniów i oczekiwaniach szkoły oraz krokach, jakie szkoła będzie podejmować w przypadkach łamania prawa w tym szkolnego oraz braku należytej reakcji ze strony rodziców

b) przeprowadzić podstawowe rozeznanie sytuacji rodzinnej uczniów

c) systematycznie podejmować działania mające przeciwdziałać absencji

d) nieobecność ucznia powyżej 3 dni traktować jako konieczność wymagającą interwencji – kontaktu z rodzicami dla wyjaśnienia sprawy,

e) wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia niezgodnego z prawdą, zwłaszcza w formie ustnej, dyrektor staje się wówczas instytucją odwoławczą)

f) dwu tygodniowa nieobecność ucznia może być usprawiedliwiona za okazaniem zwolnienia lekarskiego lub osobistym usprawiedliwieniem przez rodzica/opiekuna

g) uczniowie pełnoletni z klas III mogą usprawiedliwiać sami swoją nieobecność za pisemną zgodą rodziców wyrażoną wcześniej w obecności wychowawcy

  1. Zadania pozostałych nauczycieli:

a) zgłaszać wychowawcom klas każde kolejne 2 nieobecności na lekcji z danego przedmiotu

  1. Zadania dla ucznia:

a) uczeń posiada zeszyt zwolnień i usprawiedliwień, w którym znajduje się wzorzec podpisu rodzica/opiekuna

b) każda nieobecność musi być usprawiedliwiona osobno z podaniem konkretnego powodu absencji

c) usprawiedliwienie opuszczonych godzin następuje na najbliższej godzinie wychowawczej

d) uczeń może być zwolniony z pojedynczych godzin lekcyjnych w trakcie zajęć szkolnych tylko w wyjątkowych sytuacjach za pisemnym usprawiedliwieniem rodziców w zeszycie zwolnień i potwierdzeniem u dyrekcji

e) uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub basenu powyżej jednego miesiąca za okazaniem zwolnienia lekarskiego

  1. Zadania dla rodzica/opiekuna:

a) rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować wychowawcę w formie ustnej lub pisemnej o przyczynach absencji ucznia w szkole w terminie do 3 dni

b) rodzic/opiekun przedkłada podanie do dyrekcji w sprawie zwolnienia swojego dziecka z zajęć wychowania fizycznego lub basenu powyżej jednego miesiąca. Równocześnie deklaruje, że bierze odpowiedzialność za ucznia w przypadku późniejszego rozpoczynania zajęć lub wcześniejszego kończenia zajęć