STYPENDIUM SAPERE AUSO w r. szk. 2018/2019

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem Programu Stypendialnego SAPERE AUSO 2018/2019

  • Informacje o możliwości składania wniosków online zostaną podane na stronie Sapere Auso w zakładce Stypendium oraz na fanpage’u @SapereAuso.
  • Przewidywana data uruchomienia systemu składania wniosków online to 01.09.2018.
  • Wniosek online jest obowiązkowym elementem w całej procedurze składania Wniosków Stypendialnych.
  1. Osoby wnioskujące o stypendium artystyczne lub stypendium sportowe muszą doręczyć do Biura Fundacji (adres: Rynek Kleparski 13/8, 31-150 Kraków) wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 30 września 2018 r.
  2. Termin określony w pkt 1. uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy przed jego upływem prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami faktycznie wpłynął do Biura Fundacji, w godzinach jej pracy. Data nadania     w wypadku korespondencyjnego składania dokumentów pozostaje bez znaczenia dla zachowania powyższego terminu.
  3. Wniosek, o którym mowa w pkt 1. należy wypełnić i zarejestrować on – line na stronie internetowej Fundacji: www.sapereauso.org., a następnie wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami doręczyć do siedziby Fundacji w terminie wskazanym w pkt 1. z zachowaniem postanowień pkt 2.
  4. Wnioski, które wpłyną do siedziby Fundacji po terminie wskazanym w pkt 1. lub wnioski niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  5. W przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych wniosek podpisują jej przedstawiciele ustawowi (rodzice lub opiekunowie), a w przypadku osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek wymaga zatwierdzenia przez jej przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów).

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego w tym roku szkolnym uczniowie mogą starać się wyłącznie o stypendium artystyczne, sportowe oraz w związku z uczestnictwem w ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeniach edukacyjnych, artystycznych i sportowych.

Poniżej przedstawiamy tylko najważniejsze dane dotyczące poszczególnych stypendiów; natomiast wszystkie, pełne informacje wraz z wzorcami formularzy znajdują się na stronie http://www.sapereauso.org/dokumenty.html

Rodzaj stypendium Warunki przyznawania Potrzebne dokumenty
STYPENDIUM   ARTYSTYCZNE Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą musi:

a) udokumentować osiągnięcia artystyczne m.in. wygrane konkursy, zdobyte nagrody, wystawy, plenery, koncerty, kompozycje, wydane publikacje itp. w zależności od dziedziny aktywności artystycznej,

b) uzyskać w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który ubiega się o stypendium artystyczne średnią arytmetyczną ocen nie niższą niż 4,00

Wnioskodawca musi przedłożyć Fundacji w wyznaczonym przez Zarząd terminie:

1. kwestionariusz zgłoszeniowy zgodny ze wzorem i zasadami ustalonymi przez Zarząd,

2. dokumentację osiągnięć artystycznych,

3. zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zarząd Fundacji,

4. listy rekomendacyjne od opiekunów artystycznych lub osób prowadzących podobną działalność artystyczną, w liczbie od dwóch do czterech, w tym uczniowiejeden list rekomendacyjny od dyrektora szkoły macierzystej.

 

Dokumenty muszą być przedłożone w oryginale. Dopuszcza się przedłożenie przez wnioskodawcę kopii dokumentów, przy czym muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

STYPENDIUM SPORTOWE

 

Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą musi:

a) udokumentować osiągnięcia sportowe m.in. udział w zawodach, przynależność do kadry, wygrane zawody i turnieje, posiadaną klasę sportową itp.,

b) uzyskać w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który ubiega się o stypendium sportowe średnią arytmetyczną ocen nie niższą niż 4,00;

 

Wnioskodawca musi przedłożyć Fundacji w wyznaczonym przez Zarząd terminie:

1. kwestionariusz zgłoszeniowy zgodny ze wzorem i zasadami ustalonymi przez Zarząd,

2. dokumentację osiągnięć sportowych,

3. zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zarząd Fundacji,

4. listy rekomendacyjne od opiekunów artystycznych lub osób prowadzących podobną działalność artystyczną, w liczbie od dwóch do czterech, w tym uczniowiejeden list rekomendacyjny od dyrektora szkoły macierzystej.

 

Dokumenty muszą być przedłożone w oryginale. Dopuszcza się przedłożenie przez wnioskodawcę kopii dokumentów, przy czym muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

STYPENDIUM WYJAZDOWE Uczeń może otrzymać stypendium wyjazdowe, jeżeli spełnia następujące warunki:

1. udokumentował planowane czynne uczestnictwo w ogólnopolskich lub międzynarodowych wydarzeniach edukacyjnych, artystycznych i sportowych m. in. olimpiadach, turniejach, konkursach, zawodach, konferencjach, seminariach, wystawach, koncertach;

2. wykazał się osiągnięciami w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium wyjazdowe przedstawiając np.: wyniki prowadzonych prac badawczych, publikacje, referaty i odczyty na konferencjach/seminariach naukowych, uzyskane patenty i wynalazki, dyplomy, zaświadczenia lub inne dokumenty będące dowodem uzyskanych nagród, wyróżnień, wygranych konkursów/zawodów/turniejów, eksponowania swoich prac artystycznych na wystawach, występach na koncertach, posiadanej klasy sportowej, przynależności do kadry itp.;

3. przedstawił w oryginale rekomendacje od dyrektora szkoły w związku z planowanym udziałem w ogólnopolskich lub międzynarodowych wydarzeniach, o których mowa w pkt 1

 

Uczeń ubiegający się o stypendium wyjazdowe jest zobowiązany do przedłożenia Fundacji następujących dokumentów:

1. kwestionariusz zgłoszeniowy, pobrany ze strony internetowej Fundacji: www.sapereauso.org,

2. wydane nie wcześniej niż 2 tygodnie przed dniem złożenia wniosku do Fundacji zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły, potwierdzające fakt bycia uczniem;

3. dokumenty potwierdzające okoliczności określone w pkt 2 (obok),

4.   rekomendację, o której mowa w pkt 3 (obok)

 

Dokumenty muszą być przedłożone w oryginale. Dopuszcza się przedłożenie przez wnioskodawcę kopii dokumentów, przy czym muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.