Przeznaczone dla uczniów szkół za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym.

Rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej przedstawia Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminach:

– do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych dla uczniów z klas programowo najwyższych,

do dnia 10 lipca dla pozostałych uczniów.

Do wniosku dołączyć należy kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów.