STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30.11.2018 r.

Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM:

  • co najmniej ocena dobra zachowania
  • średnia ocen co najmniej 4,0
  • wybitne osiągnięcia naukowe
  • wybitne osiągnięcia artystyczne

W tegorocznej edycji naboru wniosków brane są pod uwagę tylko osiągnięcia z okresu od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

prawidłowo wypełniony wniosek,

– kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2017/2018 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia);

– dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

uwierzytelniona przez dyrektora szkoły kserokopia świadectwa za rok szkolny 2017/2018 (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

WNIOSKODAWCĄ JEST:

1) dyrektor tarnowskiej szkoły publicznej lub niepublicznej, do której kandydat do stypendium uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018,

2) rodzic lub opiekun prawny,

3) sam pełnoletni uczeń

 UWAGA:

  • osoby, które obecnie są uczniami tarnowskich szkół ale w roku szkolnym 2017/2018 mieszkały poza Tarnowem i uczęszczały do szkół poza Tarnowem, nie mogą starać się o stypendium.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pok.12

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa (regulamin oraz wykaz konkursów, olimpiad, turniejów, zawodów /dot. osiągnięć naukowych i artystycznych/ przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/2018, które spełniają warunki ich organizacji w oparciu o właściwe przepisy, wzór wniosku) są udostępnione na stronie głównej edunet.tarnow.pl/pl

Dodaj komentarz