STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

Zachęcamy do starania się o JEDNORAZOWE STYPENDIUM DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

PRZYZNAWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TARNOWA!

 Termin składania wniosków: do 29.11.2019 r. Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Miejsce składania wniosków:  sekretariat III LO

(następnie: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pok.12 /parter)/)

 Zgodnie z Regulaminem przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów, jednym z niezbędnych warunków otrzymania stypendium (oprócz średniej ocen min. 4,0 i oceny z zachowania min. dobrej) jest wykazanie się ucznia wybitnym osiągnięciem naukowym lub artystycznym.

W tegorocznej edycji naboru wniosków brane są pod uwagę tylko osiągnięcia z okresu: od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

Załączniki do wniosku:

– prawidłowo wypełniony wniosek;

– kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2018/2019 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia);

– dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

uwierzytelniona przez dyrektora szkoły kserokopia świadectwa za rok szkolny 2018/2019 (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

Wnioskodawcą jest:

w przypadku uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (od. kl. IV), szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne (od kl. IV) mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa:

  • a) dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019;
  • b) rodzic lub opiekun prawny;
  • c) pełnoletni uczeń
  • w przypadku uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej a mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa:
  • a) rodzic lub opiekun prawny;
  • b) pełnoletni uczeń.

 UWAGA:

Osoby, które obecnie są uczniami tarnowskich szkół ale w roku szkolnym 2018/2019 mieszkały poza Tarnowem i uczęszczały do szkół poza Tarnowem, NIE MOGĄ  starać się o stypendium.

Szczegółowe informacje na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa (regulamin oraz wykaz konkursów, olimpiad, turniejów, zawodów /dot. osiągnięć naukowych i artystycznych/ przeprowadzonych w roku szkolnym 2018/2019, które spełniają warunki ich organizacji w oparciu o właściwe przepisy, wzór wniosku) są udostępnione na stronie głównej edunet.tarnow.pl/pl oraz bezpośrednio pod adresem http://edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/uczen/rusza_nabor_wnioskow_o_stypendium_pmt_za_2018_2019

 

Dodaj komentarz