STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Szanowni Państwo, informujemy o możliwości starania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami składa się w szkole do dnia 15 września 2020 r. (wtorek).

Szczegółowy opis warunków, jakie należy spełnić, aby otrzymać stypendium ORAZ  formularz wniosku znajdują się pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,901754,stypendia-szkolne-o-charakterze-socjalnym.html

 

Dodaj komentarz