WODA NA MŁYN… KONKURS

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza Konkurs „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi”,  którego celem jest sporządzenie dokumentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego związanego z gospodarowaniem zasobami wodnymi na obszarach wiejskich.

Konkurs jest podzielony na dwa obszary tematyczne: dziedzictwo kultury materialnej – młyny wodne oraz dziedzictwo przyrodnicze – naturalna i sztuczna retencja. Jego przedmiotem są opracowania lub projekty identyfikujące, dokumentujące i popularyzujące dziedzictwo materialne i przyrodnicze polskiej wsi związane z gospodarowaniem wodą. Mogą one zawierać zdjęcia, rysunki, opisy w tym opisy rozwiązań technicznych, środowiskowych i organizacyjnych.

Celem konkursu jest:

1.Dokumentacja dziedzictwa materialnego na terenie Polski tj. zachowanych i historycznych śladów dawnych młynów wodnych i innych budynków, budowli i urządzeń tworzących lub wymagających spiętrzenia wody na ciekach wodnych, niezależnie od bieżącego stanu technicznego;
2. Określenie możliwości (pomysłów) utrzymania, rewitalizacji istniejących obiektów lub powstrzymania ich dalszej degradacji;
3. Inwentaryzacja możliwości retencyjnych istniejącej lub dawniej istniejącej infrastruktury pod kątem możliwości zapobiegania suszom i powodziom;
4. Popularyzacja dziedzictwa gospodarki wodnej polskiej wsi.

5. Identyfikacja historycznie naturalnych terenów podmokłych i zalewowych tj. rozlewisk, mokradeł, bagien, stawów (naturalnej retencji) i otoczenia przyrodniczego, w tym identyfikacja możliwości odtworzenia naturalnych stosunków wodnych sprzed okresu osuszania i melioracji.
6. Inwentaryzacja naturalnych i sztucznych zbiorników retencyjnych pod kątem rozpoznania zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa, w szczególności zapobiegania suszy.
7. Rozpoznanie możliwości budowy lub odtworzenia obiektów małej retencji rolniczej (bioretencja, retencja korytowa).

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku konkursowego, który powinien zawierać poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia konkursowego , dokumentację projektu, zgodę na udostępnienie dokumentacji przedsięwzięcia i umożliwienie wizytacji w terenie w celu weryfikacji wniosku konkursowego, a w przypadku zgłoszenia nadesłanego przez niepełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych również zgodę na uczestnictwo w konkursie potwierdzoną przez rodzica/opiekuna (udział indywidualny) i nauczyciela (zgłoszenia zespołowe). Dokumenty można składać w formie elektronicznej (skany) lub tradycyjnej.

Zgłoszenia, na zasadach opisanych w Regulaminie (w załączniku) można składać do dnia 31 października 2020 roku na adres: wodanamlyn@nikidw.edu.pl lub w sekretariacie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa.

Dodaj komentarz