„Szkoła dobrego wychowania – mistrz savoir-vivre” – regulamin konkursu

Organizator i cele konkursu

 • Organizatorem Konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Tarnowie w związku z udziałem w projekcie „Szkoła dobrego wychowania XXXI edycja, organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu w imieniu Organizatora jest p. Sylwia Kurzawska.
 • Celem Konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat zasad dobrego wychowania i szeroko pojętego savoir-vivre’u, zakorzenianie i pielęgnowanie postaw szacunku do drugiego człowieka oraz kształtowanie aktywności artystycznej młodzieży poprzez wykorzystanie urządzeń multimedialnych.

Warunki uczestnictwa

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I, II i III uczęszczających do III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.
 • Konkurs składa się z dwóch części. W pierwszej, zadanie dotyczy przygotowania prac konkursowych w formie krótkiej inscenizacji, sfilmowanej oraz opatrzonej
  2-3 zdjęciami, której tematem będzie znajomość i stosowanie zasad dobrego wychowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych i/lub rówieśników. Twórcy filmu wykonują prace zespołowo w ramach swojej klasy, wykorzystując dowolne urządzenie kamerę, telefon komórkowy lub aparat fotograficzny z zachowaniem wszelkich praw autorskich.
 • Czas projekcji filmu nie może przekroczyć 7 minut.
 • Pracę konkursową należy przekazać organizatorom na płycie DVD w formacie mp4 do 20 marca 2020r. Każda praca powinna być opisana (klasa, imię i nazwisko autorów, tytuł filmu).
 • Podczas oceny prac jury weźmie pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, walory artystyczne oraz oryginalność. Tylko filmy spełniające kryteria niniejszego regulaminu będą ocenione przez jury konkursu. Decyzja jury jest ostateczna.
 • Do drugiej, obowiązkowej części konkursu, każda klasa wyłania co najmniej 2 reprezentantów, którzy 16.03.2020r. o godz. 13:50 w sali 21 wezmą udział w ogólnoszkolnym pisemnym Konkursie wiedzy na temat savoir-vivre’u.

Uregulowania prawne

 • Przygotowane przez uczestników prace konkursowe nie mogą zawierać treści niedozwolonych przez obowiązujące przepisy prawne lub w jakikolwiek sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 • Uczestnicy oświadczają, że wykonana praca konkursowa jest ich własnego autorstwa oraz że nie naruszają praw autorskich i pokrewnych osób trzecich.
 • Uczestnicy konkursu oświadczają, że osoby prawne i fizyczne występujące w przygotowanej przez nich pracy konkursowej wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku oraz na przetwarzanie ich danych osobowych, dla celów niniejszego konkursu.
 • Organizator konkursu ma prawo do rozpowszechniania prac konkursowych, a w szczególności (w przypadku wyróżnionych przez jury prac) do przekazania ich Kapitule Konkursu „Szkoła Dobrego Wychowania XXXI edycja”, do kopiowania i umieszczania na swojej stronie internetowej oraz do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia i odtworzenia. Ponadto Organizator konkursu ma prawo do wykorzystania prac konkursowych w celach promocyjnych i reklamowych związanych z działalnością Szkoły.
 • Za roszczenia osób trzecich skierowane wobec Organizatora konkursu, a związane z naruszeniem dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych oraz danych osobowych, odpowiadają Uczestnicy konkursu – autorzy pracy konkursowej.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane i stają się własnością Organizatora konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie każdorazowo decyzję podejmuje Organizator Konkursu.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2020 r.
 • Laureaci konkursu (miejsca I – III) otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz zostaną nagrodzeni w następujący sposób:

I miejsce – dodatkowy dzień do wycieczki dla klasy + dzień bez pytania

II miejsce – dodatkowy dzień do wycieczki dla klasy

III miejsce – dzień bez pytania

Dodaj komentarz