SZKOLNY KONKURS STOLICE PAŃSTW EUROPEJSKICH

Pragniemy poinformować, że w związku ze zdalnym nauczaniem oraz licznymi prośbami uczniów przedłużamy możliwość przesyłania prac konkursowych do końca listopada. Zmianie ulega sposób przesyłania filmów – nie w formacie mp4, tylko poprzez Dysk Google.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Przygotuj film w dowolnym języku nowożytnym nauczanym w III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim lub rosyjskim na temat wybranej stolicy europejskiej (szczegółowa tematyka dowolna, np. zabytki i atrakcje turystyczne, znane osobistości, historia, ciekawostki).

Możesz wykonać pracę indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 6 osób), wykorzystując dowolne urządzenie np. kamerę, telefon komórkowy lub aparat fotograficzny z zachowaniem wszelkich praw autorskich.

Czas projekcji filmu nie może przekroczyć 5 minut.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

STOLICE PAŃSTW EUROPEJSKICH

III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie

REGULAMIN KONKURSU

 1. Informacje ogólne
 • Konkurs skierowany jest do uczniów III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie. Organizowany jest w ramach Europejskiego Dnia Języków 2020.

 

 1. Organizator i cele konkursu
 • Organizatorem Konkursu jest III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są p. Sylwia Kurzawska i p. Natalia Rzońca.
 • Celem Konkursu jest motywowanie młodzieży do poszerzania wiadomości z dziedziny realioznawstwa krajów europejskich oraz kształtowanie ich aktywności artystycznej poprzez wykorzystanie urządzeń multimedialnych.

 

 1. Przebieg i organizacja konkursu
 • Uczniowie przygotowują prace konkursowe w formie filmu w dowolnym języku nowożytnym nauczanym w III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim lub rosyjskim na temat wybranej stolicy europejskiej (szczegółowa tematyka dowolna, np. zabytki i atrakcje turystyczne, znane osobistości, historia, ciekawostki).
 • Twórcy filmu wykonują prace indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 6 osób), wykorzystując dowolne urządzenie kamerę, telefon komórkowy lub aparat fotograficzny z zachowaniem wszelkich praw autorskich.
 • Czas projekcji filmu nie może przekroczyć 5 minut.
 • Pracę konkursową należy przekazać organizatorom poprzez Dysk Google do 30 listopada 2020. Każda praca powinna być opisana (imię i nazwisko autora lub autorów, tytuł filmu oraz nazwa klasy).
 • Tylko filmy spełniające kryteria niniejszego regulaminu będą ocenione przez jury konkursu.
 • Podczas oceny prac jury weźmie pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, walory artystyczne, oryginalność.
 • Merytoryczność konkursowa ocenianych filmów będzie konsultowana z eksperckim gronem nauczycieli języków obcych, geografii i historii uczących w III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.
 • Decyzja jury jest ostateczna.
 • W konkursie nagrodzone zostaną trzy pierwsze osoby z najwyższą liczbą punktów (odpowiednio miejsce 1, 2, 3). Wyniki zostaną podane na stronie III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.

 

 1. Uregulowania prawne
 • Przygotowane przez uczestników prace konkursowe nie mogą zawierać treści niedozwolonych przez obowiązujące przepisy prawne, treści niecenzuralnych lub w jakikolwiek sposób naruszających zasady współżycia społecznego, dobrego zachowania i kultury osobistej.
 • Praca konkursowa zawierająca powyższe treści nie zostanie dopuszczona do udziału w Konkursie.
 • Uczeń oświadcza, że wykonana praca konkursowa jest jego własnego autorstwa oraz że nie narusza praw autorskich i pokrewnych osób trzecich. Jeśli wykorzystane w pracy zdjęcia nie są własnego autorstwa, należy podać dokładne ich źródło.
 • Uczestnik konkursu oświadcza, że osoby prawne i fizyczne występujące w przygotowanej przez niego pracy konkursowej wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku oraz na przetwarzanie ich danych osobowych, dla celów niniejszego konkursu.
 • Organizator konkursu ma prawo do rozpowszechniania pracy konkursowej, a w szczególności do kopiowania i umieszczania na swojej stronie internetowej oraz do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia i odtworzenia. Ponadto Organizator konkursu ma prawo do wykorzystania prac konkursowych w celach promocyjnych i reklamowych związanych z działalnością Szkoły.
 • Za roszczenia osób trzecich skierowane wobec Organizatora konkursu, a związane z naruszeniem dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych oraz danych osobowych, odpowiada Uczestnik konkursu – autor pracy konkursowej.
 • Wszystkie Prace konkursowe nie będą zwracane i stają się własnością Organizatora konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie każdorazowo decyzję podejmuje Organizator Konkursu.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.

 

Organizatorzy konkursu: prof. Sylwia Kurzawska, prof. Natalia Rzońca

 

Leave a Reply