REGULAMIN REKRUTACJI
DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Im. Adama Mickiewicza w Tarnowie na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja odbywa się w sposób elektroniczny poprzez stronę: https://malopolska.edu.com.pl. Kandydat może wybierać 3 szkoły z wyszczególnionych w systemie, a w obrębie danej szkoły dowolną ilość oddziałów.

Ważne, aby na pierwszej preferencji wymienić tę szkołę i oddział, które najbardziej odpowiadają zainteresowaniom  kandydata.

Nasza tegoroczna propozycja -> OFERTA 2023/24

Kandydaci, którzy planują dalszą naukę w naszej szkole powinni zdecydowanie zaznaczyć na pierwszej preferencji III LO w Tarnowie.

 • Nie przejmuj się tym, że możesz mieć za mało punktów. Gdy Twoje punkty nie będą wystarczające, to system zaklasyfikuje Twoją kandydaturę do szkoły kolejnego wyboru.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024 do III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie,  decydowały będą następujące kryteria:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty, którego poszczególne części ocenione procentowo będą przeliczane na punkty:
  wyniki z języka polskiego po pomnożeniu przez 0,35,
  wyniki z matematyki po pomnożeniu przez 0,35,
  wyniki z języka obcego nowożytnego po pomnożeniu przez 0,3;
 2. oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenie szkoły podstawowej, podanych w ofercie edukacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie do poszczególnych oddziałów, punktowane następująco:
  celujący – 18 pkt,
  bardzo dobry – 17 pkt,
  dobry – 14 pkt,
  dostateczny – 8 pkt,
  dopuszczający – 2 pkt;
 3. osiągnięcia ucznia:
  – ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,
  – szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej– do 18 pkt,
  – aktywność społeczna – do 3 pkt.
 4. W ubiegłym roku minimalny próg punktowy w rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Tarnowie wynosił 120 punktów. Obecnie nie ma określonego minimalnego progu punktowego.
  Szczegóły przyznawania punktów podane są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431)
 5. Dodatkowe punkty rekrutacyjne za olimpiady i konkursy:

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach  w województwie małopolskim zawierają załącznik  zarządzenia Nr 9/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2023 r.

Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki

UWAGI OGÓLNE I TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 • Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 • Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół określone są na podstawie:  

Zarządzenia Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r.

 1. 15 maja –  19 czerwca 2023 r. – Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy I.
  Kandydaci, dla których III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie będzie szkołą pierwszego wyboru składają dokumenty w sekretariacie III LO w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00.
  (28 lipca – 4 sierpnia 2023 r. – termin w postępowaniu uzupełniającym).
 2. 23 czerwca 2023 r.  –  10 lipca 2023 r.– Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym
  zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. Kandydaci, dla których III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie będzie szkołą pierwszego wyboru dostarczają do III LO potwierdzone kopie lub oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty a także ewentualne zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.
  Dokumenty będą przyjmowanie w następujących terminach:
  – 23 czerwca 2023 w godz. 9:00 – 15:00 (piątek)
  – 26 czerwca 2023 w godz. 9:00 – 15:00 (poniedziałek)
  – 27 czerwca 2023 w godz. 9:00 – 15:00 (wtorek)
  – 28 czerwca 2023 w godz. 10:00 – 14:00 (środa)
  – 29 czerwca 2023 w godz. 10:00 – 14:00 (czwartek)
  – 30 czerwca 2023 w godz. 10:00 – 14:00 (piątek)
  – 3 lipca 2023 w godz. 10:00 – 14:00 (poniedziałek)
  – 4 lipca 2023 w godz. 10:00 – 14:00 (wtorek)
  – 5 lipca 2023 w godz. 10:00 – 14:00 (środa)
  – 6 lipca 2023 w godz. 10:00 – 14:00 (czwartek)
  – 7 lipca 2023 w godz. 9:00 – 15:00 (piątek)
  – 10 lipca 2023 w godz. 9:00 – 15:00 (poniedziałek)
 3. 19 lipca 2023 r. do godziny 12:00   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy będą wywieszone na tablicy ogłoszeń szkoły na parterze. (14 sierpnia 2023 r. – termin w postępowaniu uzupełniającym).
 4. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata woli podjęcia nauki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Tarnowie poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały wcześniej złożone) oraz dwóch podpisanych fotografii.
  (do 21 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00 – termin w postępowaniu uzupełniającym).
 5. 27 lipca 2023 r. do godz.12:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły na parterze.
  (22 sierpnia 2023 r do godz. 12:00 – termin w postępowaniu uzupełniającym).
 6. 27 lipca 2023 r. – Poinformowanie o liczbie wolnych miejsc.
  (22 sierpnia 2023 r. – termin w postępowaniu uzupełniającym).
 7. do 1 sierpnia 2023 r – Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  (do 25 sierpnia 2023 r. – termin w postępowaniu uzupełniającym).
 8. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 9. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 10. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły  – Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.