PROCEDURA
WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH I ŚWIADECTW
ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA TE CZYNNOŚCI
W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W TARNOWIE

I. Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr
97, poz. 624 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.
1635, z późniejszymi zmianami)
II. Postanowienia ogólne
1. Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych są wydawane na pisemną prośbę
skierowaną do Dyrektora Szkoły.
2. Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wydawane są odpłatnie:
a) opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł;
b) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.
3. Nie dokonuje się zmiany imienia lub nazwiska na świadectwie, jeżeli zmiana ta
nastąpiła po ukończeniu szkoły, chyba, że zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła na
podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego wydanego
w postępowaniu w sprawie zmiany płci. W tych przypadkach wydaje się świadectwo na
nowe imię lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest możliwe – duplikat świadectwa, po
przedstawieniu decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego i za zwrotem
świadectwa wydanego na poprzednie imię lub nazwisko.
4. Duplikaty oraz odpisy mają moc oryginału i mogą być wystawiane ponownie.
III. Procedury wydawania duplikatów legitymacji szkolnych.
1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.
2. W przypadku utraty legitymacji szkolnej w celu uzyskania duplikatu należy:
2
a) złożyć w sekretariacie wniosek do Dyrekcji (wzór podania o wydanie duplikatu
legitymacji stanowi załącznik nr 1 – do pobrania w sekretariacie lub ze strony
internetowej) z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat,
b) dostarczyć 1 zdjęcie opisane danymi ucznia (imię i nazwisko oraz data urodzenia),
c) wnieść opłatę na rachunek bankowy w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej
od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł,
d) w przypadku zniszczenia, jeśli stan fizyczny dokumentu na to pozwala, załączyć
zniszczony dokument, którego sprawa dotyczy,
3. Odbiór duplikatu następuje w terminie do 7 dni roboczych.
IV. Procedury wydawania duplikatów świadectw.
1. W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa w celu uzyskania jego duplikatu
należy:
a) złożyć w sekretariacie uczniowskim wniosek do Dyrekcji (załącznik nr 2)
z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
 rodzaju świadectwa (dojrzałości, ukończenia szkoły lub szkolne – promocyjne
do klasy programowo wyższej);
 roku ukończenia szkoły lub klasy.
b) wnieść opłatę na rachunek bankowy w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej
od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.
2. Odbiór duplikatu świadectwa następuje w terminie do 14 dni roboczych.
3. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub
na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa sporządzonym na komputerze.
4. Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania
dokumentacji przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do
uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie. Jeżeli mimo wezwania wniosek nie
zawiera niezbędnych informacji albo szkoła nie posiada stosownej dokumentacji,
odmawia się pisemnie wydania duplikatu. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji
przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje
się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym
przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych
przepisów, w drodze postępowania sądowego.
3
5. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne
osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu
własnoręcznym podpisem.
V. Sposób dokonywania opłat za wydanie duplikatów.
1. Opłatę wnosi się wyłącznie na rachunek bankowy:
95 1020 4955 0000 7702 0267 7763
z dopiskiem: „Opłata za wydanie duplikatu świadectwa” lub „Opłata za wydanie
duplikatu legitymacji szkolnej”.
2. Dowód wpłaty należy przedłożyć w sekretariacie przy składaniu wniosku o wydanie
duplikatu.

 

Wniosek jest dostępny pod adresem: https://www.iii-lo.tarnow.pl/wp-content/uploads/2018/02/wniosek-o-duplikat-swiadectwa.pdf