Regulamin „półmetka

  1. „Półmetek jest zabawą organizowaną w klasach II za przyzwoleniem dyrekcji tylko na terenie szkoły.
  2. Za bezpieczeństwo i przebieg zabawy w szkole są odpowiedzialni Wychowawcy klas i Rodzice, którzy sprawują opiekę nad młodzieżą w czasie zabawy.
  3. Czas trwania zabawy nie powinien przekroczyć godz. 24.00
  4. Bezpieczny powrót do domu zapewniają Rodzice.
  5. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

a) nie piją alkoholu,

b) nie palą papierosów,

c) nie zażywają narkotyków ani innych środków odurzających,

d) są odpowiedzialni za osoby towarzyszące.

6. Osoby łamiące regulamin muszą opuścić szkołę w trybie natychmiastowym z powiadomieniem Rodzica i na koszt Rodzica.

7. Za łamanie regulaminu ocena zachowania  ulega obniżeniu.

UWAGA:

  1. Impreza organizowana w lokalu jest prywatną inicjatywą i przedsięwzięciem RODZICÓW.
  2. Rodzice powinni mieć świadomość, że udział osób nieletnich naraża je na spożywanie alkoholu lub innych używek, które są wnoszone lub nabywane w lokalu przez zaproszone przez naszych uczniów pełnoletnie osoby towarzyszące.
  3. NIEDOPUSZCZALNE jest:
  4. powoływanie się uczniów na rzekomą zgodę Dyrekcji na samodzielne – bez opieki Rodziców – organizowanie przez nich tego typu imprezy w lokalach;
  5. angażowanie się samorządu szkolnego w organizację imprezy oraz używanie określeń typu „Półmetek uczniów III LO” SPOTKANIE W LOKALU NIE JEST IMPREZĄ SZKOLNĄ; dyrekcja i nauczyciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek tego typu wydarzenia odbywające się poza budynkiem III LO.