Międzyszkolna Liga Strzelecka

Pierwsze zawody MIĘDZYSZKOLNEJ  TARNOWSKIEJ   LIGI  STRZELECKIEJ odbędą się w  strzelnicy LOK na ulicy Krzyskiej 22.10.2011 o godz.  8.00

zapraszam wszystkich uczniów którzy są zainteresowani.

Grzegorz Dzierwa

Wiecej informacji http://www.tkslok.to.pl/Liga%20strzelecka/Liga%20strzelecka.htm

Przypominamy o przestrzeganiu przepisów BHP.

 

Zasady zachowania BHP na strzelnicy

Ogólne zasady zachowania na strzelnicy

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA W STRZELECTWIE

1. Nigdy nie kieruj wylotu lufy karabinu lub pistoletu w kierunku ludzi.

2. Każdorazowo po wzięciu broni do ręki, sprawdź czy jest rozładowana (najpierw skieruj ją w bezpieczne miejsce, wyjmij magazynek, następnie sprawdź komorę nabojową).

3. W czasie odpoczynków i innych przerw w strzelaniu nigdy nie odkładaj broni załadowanej.

4. Na strzelnicy, broń przenoś zawsze rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcu lub kasecie przeznaczonej do przenoszenia broni.

5. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.

6. Poza strzelnicą lub magazynem, broń przenoś w sposób wykluczający jej samoczynne zadziałanie.

7. Nigdy nie pozostawiaj broni bez dozoru.

8. Broń ładuj wyłącznie na stanowisku strzeleckim na linii ognia, lufą skierowaną w kulochwyt, prostopadle do linii tarcz i tylko po komendzie prowadzącego ŁADUJ lub START.

9. Przy ładowaniu broni nie korzystaj z pomocy innych osób.

10. W czasie ładowania i strzelania wylot lufy musi znajdować się przed linią ognia (patrząc od linii tarcz), przestrzegając jednocześnie przepisów dotyczących postaw strzeleckich.

11. Po komendzie S T O P wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie.

12. W przypadku gdy kontynuowanie strzelania będzie zagrażało życiu ludzi, komendę STOP powinien wydać każdy, kto pierwszy zauważy niebezpieczeństwo.

13. Nigdy nie strzelaj z broni niesprawnej i nie zapewniającej bezpieczeństwa.

14. Zabronione jest dotykanie cudzej broni bez zezwolenia użytkownika.

15. W czasie trwania strzelania zabronione jest wychodzenie przed linię ognia.

16. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń musi być rozładowana i odpowiednio do jej typu zabezpieczona.

17. Zanim opuścisz stanowisko, upewnij się, czy w komorze nabojowej i magazynku nie pozostał nabój, następnie przedstaw rozładowaną broń do kontroli prowadzącemu strzelanie i odpowiednio ją zabezpiecz.

18. Składanie się, celowanie i strzelanie na sucho dozwolone jest na stanowisku strzeleckim lub tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

19. Na strzelnicy nie można celować i strzelać do ludzi, ptaków i zwierząt jak również do przedmiotów znajdujących się poza kulochwytem.

20. Naprawy, regulacje i czyszczenie broni pociągające za sobą konieczność rozkładania jej, należy dokonywać w miejscach do tego wyznaczonych.

21. Wszyscy strzelcy i inne osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie linii ognia powinny używać wkładek, nauszników lub innych urządzeń służących ochronie słuchu.

22. Zabronione jest używanie przez strzelców w czasie strzelania, ochraniaczy słuchu podłączonych do jakichkolwiek urządzeń odbiorczych.

23. Na strzelnicy, posiadacze telefonów komórkowych powinni w swoich aparatach wyłączyć sygnały dźwiękowe.

24. Podczas strzelania wszyscy strzelcy powinni używać bez odpryskowych okularów strzeleckich lub innych podobnych środków ochronnych.

25. Na strzelnicy zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

26. Za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących odpowiada prowadzący strzelanie.

27. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

28. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.

29. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy usuwa się ze strzelnicy.

mgr Grzegorz Dzierwa

Dodaj komentarz