Stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa uprzejmie informuje, że podjęto uchwałę Nr LVII/701/2014
Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r., poz. 5201).
W tekście ww. uchwały najważniejszą zmianą jest poszerzenie grupy stypendystów o finalistów ogólnopolskich olimpiad lub turniejów dających uprawnienia w systemie egzaminów zewnętrznych: gimnazjalnego, maturalnego i zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zachęcam do zapoznania się z aktualnie obowiązującymi dokumentami dot. przyznawania stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe zawartymi w załącznikach:
– uchwała Nr LVII/701/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów;
– uchwała Nr XXIX/441/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów;
– wzór wniosku o przyznanie stypendium.
Termin składania wniosków: do 30.11.2014 r. Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania wniosków: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pok. nr 12.
Załączniki do wniosku:
– kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2013/2014 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia);
– dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);
– uwierzytelnione przez dyrektora szkoły kserokopie świadectw za rok szkolny 2013/2014 (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).
Wnioskodawcą jest:
1) dyrektor tarnowskiej szkoły publicznej lub niepublicznej, do której kandydat do stypendium uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 – w tym przypadku wnioskodawca (dyrektor szkoły) przedkłada w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa pismo przewodnie zawierające wykaz uczniów zgłoszonych do stypendium wraz z wnioskami kandydatów opieczętowanymi pieczęcią szkoły na str. 1 w lewym górnym rogu (nie będą przyjmowane wnioski indywidualnie przyniesione przez rodziców, nauczycieli, trenerów, uczniów itp.);
2) rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy ucznia lub sam pełnoletni uczeń (jeżeli kandydat do stypendium w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczał do szkoły poza granicami Gminy Miasta Tarnowa a mieszkał w Tarnowie).
Podkreślam, że w przypadku absolwentów tarnowskich szkół publicznych i niepublicznych (szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), wnioskodawcą jest szkoła, w której uczeń starający się o stypendium kształcił się w roku szkolnym 2013/2014.
Natomiast osoby, które obecnie są uczniami tarnowskich szkół lecz w roku szkolnym 2013/2014 mieszkały poza Tarnowem i uczęszczały do szkół poza Tarnowem, nie mogą starać się o stypendium.
Zgodnie z Regulaminem przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów, jednym z niezbędnych warunków otrzymania stypendium (oprócz średniej ocen min. 4,0 i oceny z zachowania min. dobrej) jest wykazanie się ucznia wybitnym osiągnięciem naukowym, artystycznym lub sportowym. W tegorocznej edycji naboru wniosków brane są pod uwagę tylko osiągnięcia z okresu: od 1.09.2013 r. do 31.08.2014 r.
Uczniom, którym w 2014 r. przyznano lub zostanie przyznane stypendium lub nagroda pieniężna za osiągnięcia sportowe z Wydziału Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, nie zostanie przyznane jednorazowe stypendium dla uzdolnionych uczniów z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa.Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa uprzejmie informuje, że podjęto uchwałę Nr LVII/701/2014

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r., poz. 5201).

W tekście ww. uchwały najważniejszą zmianą jest poszerzenie grupy stypendystów o finalistów ogólnopolskich olimpiad lub turniejów dających uprawnienia w systemie egzaminów zewnętrznych: gimnazjalnego, maturalnego i zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zachęcam do zapoznania się z aktualnie obowiązującymi dokumentami dot. przyznawania stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe zawartymi w załącznikach:

– uchwała Nr LVII/701/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów;

– uchwała Nr XXIX/441/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów;

– wzór wniosku o przyznanie stypendium.

Termin składania wniosków: do 30.11.2014 r. Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania wniosków: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pok. nr 12.

Załączniki do wniosku:

– kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2013/2014 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia);

– dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

– uwierzytelnione przez dyrektora szkoły kserokopie świadectw za rok szkolny 2013/2014 (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

Wnioskodawcą jest:

1) dyrektor tarnowskiej szkoły publicznej lub niepublicznej, do której kandydat do stypendium uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 – w tym przypadku wnioskodawca (dyrektor szkoły) przedkłada w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa pismo przewodnie zawierające wykaz uczniów zgłoszonych do stypendium wraz z wnioskami kandydatów opieczętowanymi pieczęcią szkoły na str. 1 w lewym górnym rogu (nie będą przyjmowane wnioski indywidualnie przyniesione przez rodziców, nauczycieli, trenerów, uczniów itp.);

2) rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy ucznia lub sam pełnoletni uczeń (jeżeli kandydat do stypendium w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczał do szkoły poza granicami Gminy Miasta Tarnowa a mieszkał w Tarnowie).

Podkreślam, że w przypadku absolwentów tarnowskich szkół publicznych i niepublicznych (szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), wnioskodawcą jest szkoła, w której uczeń starający się o stypendium kształcił się w roku szkolnym 2013/2014.

Natomiast osoby, które obecnie są uczniami tarnowskich szkół lecz w roku szkolnym 2013/2014 mieszkały poza Tarnowem i uczęszczały do szkół poza Tarnowem, nie mogą starać się o stypendium.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów, jednym z niezbędnych warunków otrzymania stypendium (oprócz średniej ocen min. 4,0 i oceny z zachowania min. dobrej) jest wykazanie się ucznia wybitnym osiągnięciem naukowym, artystycznym lub sportowym. W tegorocznej edycji naboru wniosków brane są pod uwagę tylko osiągnięcia z okresu: od 1.09.2013 r. do 31.08.2014 r.

Uczniom, którym w 2014 r. przyznano lub zostanie przyznane stypendium lub nagroda pieniężna za osiągnięcia sportowe z Wydziału Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, nie zostanie przyznane jednorazowe stypendium dla uzdolnionych uczniów z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa.

 

Uchwała XXIX-441-2012 z 20.12.2012 (tekst jednolity) – REGULAMIN

Uchwała LVII-701-2014 z 11.09.2014 – stypendium PMT – REGULAMIN (zm)

Uchwała XXIX-441-2012 z 20.12.2012 (tekst jednolity) – WNIOSEK

Wykaz konkursów – ARTYSTYCZNE 2013-2014 (kalendarz)

Rok szkolny 2013-2014 (wykaz konkursów i olimpiad) – NAUKOWE

Rok szkolny 2013-2013 (wykaz konkursów) – ARTYSTYCZNE

Rok szkolny 2013-2013 (wykaz zawodów) – SPORTOWE

Dodaj komentarz