Komunikat w sprawie IndywidualnegoToku/Programu Nauczania

Dyrekcja III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie do końca kwietnia przyjmuje wnioski o przyznanie Indywidualnego Toku Nauczania lub Indywidualnego Programu Nauczania.

 1. Podstawą prawną przyznawania indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki jest Rozporządzenie MENiS z dn. 19 grudnia 2001 r.
 2. Indywidualny Tok Nauki, dalej określany jako ITN, oraz Indywidualny Program Nauki, określany dalej jako IPN, przyznawany jest według niżej opisanych procedur uczniom klas drugich i trzecich III LO w Tarnowie; w szczególnych przypadkach, np. zakwalifikowania się do wysokiego etapu olimpiady przedmiotowej, ITN lub IPN może być przyznany uczniowi klasy pierwszej, po klasyfikacji śródrocznej.
 3. Uczeń może ubiegać się o ITN lub IPN z wybranego przedmiotu / przedmiotów w danym roku szkolnym, jeżeli:

1/ uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej w poprzednim roku szkolnym co najmniej ocenę bardzo dobrą z wskazanego przedmiotu i co najmniej 70% punktów z danej części testu diagnostycznego (o ile test z tego przedmiotu jest przeprowadzany w danej klasie);

2/ wykazywał się różnymi formami samokształcenia z danego przedmiotu i szczególną aktywnością lub osiągał wybitne wyniki w pozaszkolnym konkursach przedmiotowych lub tematycznych w obrębie danego przedmiotu;

3/ uzyskał pozytywną pisemną opinię nauczyciela uczącego danego przedmiotu, prezentującą możliwości ucznia, jego zaangażowanie i dotychczasowe osiągnięcia;

4/ uzyskał pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie indywidualnego toku nauki lub indywidualnego programu nauki (tj. z informacją o inteligencji ponadprzeciętnej, wysokiej lub bardzo wysokiej);

5/złożył do końca kwietnia danego roku kalendarzowego podanie rodziców o przyznanie ITN lub IPN z danego przedmiotu;

 1. W przypadku uczniów ubiegających się o kontynuację ITN lub IPN w kolejnym roku szkolnym:

a/ uzyskał, co najmniej ocenę bardzo dobrą z egzaminu klasyfikacyjnego lub co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę, w przypadku IPN,

b/ zakwalifikował się, do co najmniej szczebla okręgowego olimpiady i wziął w nim udział lub zajął znaczące miejsce w konkursie przedmiotowym na szczeblu wyższym niż szkolny.

c/. w trakcie spotkań poprzedzających rozpoczęcie roku szkolnego Rada Pedagogiczna zapoznaje się z zebraną dokumentacją i opiniuje pozytywnie lub negatywnie decyzje dotyczące przydziału ITN/IPN poszczególnym ubiegającym się o nie uczniom.

d/. na podstawie złożonej dokumentacji i opinii rady pedagogicznej Dyrektor III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie wydaje pozytywną lub negatywną pisemną decyzję w sprawie przyznania Indywidualnego Toku Nauki lub Indywidualnego Programu Nauki z wybranego przedmiotu/przedmiotów w danym roku szkolnym.

Zezwolenie na Indywidualny Tok Nauki może być udzielone po upływie, co najmniej jednego roku nauki w liceum, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia klasy pierwszej.   

 Wniosek o zezwolenie na Indywidualny Tok Nauki mogą składać:

– uczeń – z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),

– rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,

– wychowawca klasy,

– nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek.

Zarówno wychowawca jak i inny nauczyciel muszą mieć zgodę rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły.

Działania dyrektora szkoły po otrzymaniu wniosku na Indywidualny Tok Nauki?

 1. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku na Indywidualny Tok Nauki, zasięga opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, a następnie opinii rady pedagogicznej.
  1. W przypadku otrzymania obu pozytywnych opinii dyrektor zezwala na Indywidualny Tok Nauki.
  2. W przypadku zezwolenia na Indywidualny Tok Nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
  3. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na Indywidualny Tok Nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela–opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok.

Wnioski na ITN/IPN do pobrania w sekretariacie lub u Pani Pedagog.

 

 

 

 

adas

Dodaj komentarz