Stypendia Fundacji imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

Fundacja przyznaje stypendia młodzieży zdolnej i chcącej się uczyć a pochodzącej z wielodzietnych i niezamożnych rodzin z terenu diecezji tarnowskiej.
Stypendium z Fundacji Imienia Jerzego Ablewicza mogą uzyskać uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy spełnią następujące warunki:
a) średnia ocen 4,8 w gimnazjum i 4,5 w szkole ponadgimnazjalnej w każdym semestrze nauki przy założeniu, że żadna z uzyskanych ocen z poszczególnych przedmiotów nie jest oceną dopuszczającą lub niedostateczną;
b) śródroczna i końcoworoczna ocena z zachowania nie może być poprawna, nieodpowiednia lub naganna;
c) udokumentowane inne formy aktywności ucznia (zaangażowanie w życie parafii, udział w olimpiadach, konkursach, wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie);
d) dochód na osobę w rodzinie niższy od 0.7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra właściwego ds. Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium;
e) szczególna sytuacja w rodzinie (wielodzietność, długotrwała choroba ubiegającego się o stypendium, sieroctwo);
f) uzyskanie pozytywnych opinii jednostek i osób wyszczególnionych we wniosku stypendialnym.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium w na rok szkolny 2016/2017 mija z dniem 15 września 2016 roku.

Szczegółowe informacje (regulamin, dokumenty do pobrania) na stronie: http://www.fundacja.diecezja.tarnow.pl

Wnioski należy wysyłać na następujący adres:

Fundacja Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
Ks. Tomasz Lelito
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów

Dodaj komentarz