STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

JEDNORAZOWE STYPENDIUM DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

PRZYZNAWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

Stypendium skierowane jest:

1)   do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (od. kl. IV), szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne (od kl. IV) mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa; 

2)   uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej a mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa.

UWAGA:

Osoby, które obecnie są uczniami tarnowskich szkół ale w roku szkolnym 2019/2020 mieszkały poza Tarnowem i uczęszczały do szkół poza Tarnowem, NIE MOGĄ  starać się o stypendium.

Termin składania wniosków: do 30.11.2020 r. Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Miejsce składania wniosków: sekretariat III LO

(następnie: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pok.12 /parter/)

 Zgodnie z Regulaminem przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów, jednym z niezbędnych warunków otrzymania stypendium (oprócz średniej ocen min. 4,0 i oceny z zachowania min. dobrej) jest wykazanie się ucznia wybitnym osiągnięciem naukowym lub artystycznym.

W tegorocznej edycji naboru wniosków brane są pod uwagę tylko osiągnięcia z okresu: od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Załączniki do wniosku:

– prawidłowo wypełniony wniosek;

– kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2019/2020 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia);

– dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

uwierzytelniona przez dyrektora szkoły kserokopia świadectwa za rok szkolny 2019/2020 (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

Wnioskodawcą jest:

  1. w przypadku uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (od. kl. IV), szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne (od kl. IV) mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa:
  • a) dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020;
  • b) rodzic lub opiekun prawny;
  • c) pełnoletni uczeń
  • 2.w przypadku uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej a mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa: a) rodzic lub opiekun prawny;  b) pełnoletni uczeń.

Szczegółowe informacje na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa są udostępnione na stronie głównej edunet.tarnow.pl/pl oraz bezpośrednio pod adresem

http://edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/uczen/rusza_nabor_wnioskow_o_stypendium_pmt_za_2019_2020

 

Do pobrania:

Wniosek o stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa 

Wykaz osiągnięć naukowych 2019/2020

Wykaz osiągnięć artystycznych 2019/2020 

Kalendarz międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego 2019/2020 (dot. imprez od IX 2019 do XII 2020)

Kalendarz międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego w 2019 roku (dot. imprez od I do VIII 2019) 

Wykaz międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Dodaj komentarz