STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

JEDNORAZOWE STYPENDIUM DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

PRZYZNAWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

 

Termin składania wniosków: do 30.11.2016 r. Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Miejsce składania wniosków: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pok.12

 Zgodnie z Regulaminem przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów, jednym z niezbędnych warunków otrzymania stypendium (oprócz średniej ocen min. 4,0 i oceny z zachowania min. dobrej) jest wykazanie się ucznia wybitnym osiągnięciem naukowym, artystycznym lub sportowym.

W tegorocznej edycji naboru wniosków brane są pod uwagę tylko osiągnięcia z okresu: od 1.09.2015 r. do 31.08.2016 r.

Załączniki do wniosku:

– kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2015/2016 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia);

– dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

– uwierzytelnione przez dyrektora szkoły kserokopie świadectw za rok szkolny 2015/2016 (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

Wnioskodawcą jest:

1) dyrektor tarnowskiej szkoły publicznej lub niepublicznej, do której kandydat do stypendium uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 – w tym przypadku wnioskodawca (dyrektor szkoły) przedkłada w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa pismo przewodnie zawierające wykaz uczniów zgłoszonych do stypendium wraz z wnioskami kandydatów (nie będą przyjmowane wnioski indywidualnie przyniesione przez rodziców, nauczycieli, trenerów, uczniów itp.);

2) rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy ucznia lub sam pełnoletni uczeń (jeżeli kandydat do stypendium w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczał do szkoły poza granicami Gminy Miasta Tarnowa a mieszkał w Tarnowie).

 UWAGA:

  • w przypadku absolwentów tarnowskich szkół publicznych i niepublicznych (szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), wnioskodawcą jest szkoła, w której uczeń starający się o stypendium kształcił się w roku szkolnym 2015/2016;
  • osoby, które obecnie są uczniami tarnowskich szkół ale w roku szkolnym 2015/2016 mieszkały poza Tarnowem i uczęszczały do szkół poza Tarnowem, nie mogą starać się o stypendium.

Uczniom, którym w 2016 r. przyznano stypendium lub nagrodę pieniężną za osiągnięcia sportowe z Wydziału Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, nie zostanie przyznane jednorazowe stypendium dla uzdolnionych uczniów z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa.

 

Szczegółowe informacje na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa (regulamin oraz wykaz konkursów, olimpiad, turniejów, zawodów /dot. osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych/ przeprowadzonych w roku szkolnym 2015/2016, które spełniają warunki ich organizacji w oparciu o właściwe przepisy, wzór wniosku) są udostępnione na stronie głównej www.edunet.tarnow.pl oraz bezpośrednio pod adresem: edunet.tarnow.pl

Dodaj komentarz